Не изпускайте важните събития и дати през седмия месец от годината

През месец юли работата по полето и градината кипи с усилени темпове. Същото се предполага, че се случва и в държавната администрация. От ДФЗ уверяват, че техните „системи и експерти работят на пълни обороти, така че стопаните да получат плащанията, от които се нуждаят, във възможно най-кратки срокове”.

Четете още: Какво ще е времето през юли?

За съжаление, списъкът с просрочени плащания е по-дълъг от обикновено. Очакванията са все така големи, сроковете са все така разтегливи, индикативният график е все така пожелателен. Този „нов” програмен период се оказва един голям експеримент с фермерите и тяхното търпение. Не ни се мисли, ако този преход се окаже по-малкото зло от това, което се задава.

Кампания 2024 за директни плащания

До 8 юли бе удължен срокът за подаване и редактиране заявления за директни плащания за Кампания 2024. Срокът бе удължен вече веднъж от 24 юни на 30 юни. За сравнение миналата година времето, което беше отпуснато на фермерите и администрацията, за да реагират на промените в движение, беше 21 юли 2023 г.

 

Биологично пчеларство

До 31 май трябваше да бъдат направени плащанията по Биологично пчеларство (БП) и Биологично пчеларство в преход (БПП). Оторизациите по тези интервенции обаче ще станат факт, едва след като бъдат извършени всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата.

 

Екосхеми

До 31 май трябваше да бъдат разплатени парите по всичките 8 екосхеми (досегашните зелени директни плащания (ЗДП). Тези, които все още не са изчистени, са: Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко-БЖ); Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ); Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения (Еко-ТН); Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП); Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко-ГТ).

 

Агроекологични интервенции

До 20 май трябваше да бъдат изплатени средствата по четири агроекологични интервенции: Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия; Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство; Насърчаване на естественото опрашване и Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии. Седмото направление за Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР) беше планирано до 20 юни.

 

Подмерки от ПРСР

Очаква се да бъдат отворени два нови приема с пари от ПРСР. Първият с бюджет от 50 млн. евро е за инвестиции в напояване по подмярка 4.1. Вторият с бюджет от 52 млн. лв.е за преработка по подмярка 4.2 с акцент върху опазване на околната среда (включително ВЕИ, фотоволтаици и биомаса).

 

De minimis за реализация на говеждо месо

Предстои прием по de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Бюджетът за реализация на говеждо месо е общо 1 100 000 лв. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 юни 2023 г. до 31 май 2024 г. Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо.

 

De minimis за картофи, черупкови плодове и гъби

Очаква се отваряне на прием на заявления по държавна помощ de minimis за 2024 г. за производителите на картофи, черупкови плодове и гъби. Финансовият ресурс е разпределен, както следва: за картофи – 7 000 000 лв., за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 5 000 000 лв., и за култивирани гъби – 1 000 000 лв. Допустими са площите, декларирани по интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023.

 

Борба с вредители по лозата

Предстои прием по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis)“. Бюджетът е 5 млн. лв. за 2024 г. Максималният интензитет на помощта е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, но не повече от 600 лв./ха с включен ДДС.

 

Родословна книга и селекция

Продължава прилагането на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните. За 2024 г. Развъдните организации ще получат общо 9 млн. лв. През месец май 2024 г. държавната помощ е пренотифицирана до края на 2029 г.

 

De minimis за Странджански манов мед

Общо 18 000 лв. по de minimis ще получат през 2024 г. пчелари за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“. Помощта за производител е 1800 лв. с ДДС.

 

Кредити за пчелари

До 3 юли пчеларите кандидатстват за кредити от ДФЗ за реализиране на одобрените им проекти по интервенции от Стратегическия план в сектора на пчеларството. Отпусканите кредити ще са в размер до 95 % от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. За юни 2024 г. лихвеният процент за кредитиране е 5,91 %.

 

Помощ за напояване

Очаква се прием по схемата на държавна „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2024 г. Общият бюджет е 16 млн. лв., а максималният интензитет е до 280 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство. Важно условие е стопаните да имат сключен договор за 2024 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“.

 

Застраховане на селскостопанска продукция

До 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За тази година утвърденият бюджет е 3 млн. лв. Максималната подкрепа от ДФЗ е до 70% от премията, а за зърнени култури – до 50%.

 

Борба с теления червей

До 28 юни производителите на картофи, кандидатствали по схемата за държавна помощ за мерките срещу теления червей, следваше да получат дължимите суми. Бюджетът по помощта е 2 млн. лв. за 2024 г.

 

Борба с доматения миниращ молец

До 14 октомври се приемат документи по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец„. Срокът за отчитане и представяне на документи е до 31 октомври, а за изплащане на средствата – 16 декември. Общият бюджет за тази година е 500 хил. лв.

Преструктуриране и конверсия на лозя

До 19 юли е удължен приемът по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Определеният бюджет по интервенцията е в размер на 4 000 000 лева, като това е свободен паричен остатък от първия прием. Средствата са предвидени само за авансови плащания.

 

Източник: https://agri.bg/