Отбележете си важните срокове по схемите и мерките за подпомагане през следващите 30 дни

С месец юни се поставя точка на директните плащания – както на подаването на заявления за Кампания 2022, така и на изплащането на схемите и мерките за Кампания 2021. С нетърпение фермерите очакват доплащането по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). На подкрепа могат да разчитат също дребните и младите стопани, както и кандидатствалите по мярка 14 за хуманно отношение.

Гласувайте: Ковид помощта ще ви даде ли глътка въздух?

По традиция след приключване на всички административни проверки от страна на ДФЗ до края на юни ще се извършат и останалите парични преводи към фермерите по всички схеми и мерки от директните плащания, включително за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и животни.

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Между 1 и 10 юни се очаква окончателното плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). На 16 декември 2021 г. Разплащателната агенция направи първия транш от близо 643 млн. лева на 54 067 земеделски стопани. Изчисленията бяха извършени по индикативна ставка от 191,53 лв./ха. Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2021 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, след като бъде актуализиран слоят „Площи, допустими за подпомагане“.

Схема за млади земеделски стопани

От 1 до 10 юни е индикативният период за плащане по Схемата за млади земеделски стопани. За сравнение миналата година то бе направено на 18 юни, когато ДФЗ преведе близо 3 млн. лв. на 3 713 стопани, които са декларирали площи по СЕПП.

Схема за дребни земеделски стопани

Кампания 2021 за директни плащания завършва с парите по Схемата за дребни земеделски стопани, които кандидатите би трябвало да получат между 10 и 20 юни. За миналогодишната кампания 2 801 дребни земеделски стопани бяха подпомогнати с над 3 млн. лв. на 21 юни.

Кампания 2022

До 10 юни стопаните все още имат шанс да подадат заявленията си за подпомагане, но търпят санкция в размер на 1% за всеки работен ден за цялата заявена площ. Пак до тогава те могат да променят заявленията си със санкции в размер на 1% за всеки работен ден в този период за размера на промяната.

Данъчна кампания

До 30 юни земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите. Същият е срокът и за плащане на корпоративния данък.

Пререгистрация

Фермерите подават документи за пререгистрация съгласно изискванията на Наредба № 3. Крайният срок съвпада с последната дата за подаване на заявления за подпомагане по директните плащания, която за Кампания 2022 е 10 юни. Регистрираните земеделски стопани трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Ковид помощ

До 15 юни стопаните, кандидатствали за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ би трябвало да получат обещания бюджет в размер на общо 143,5 млн. лв. Подаването на заявления продължи до 20 май.

Кредити по Пчеларската програма

До 30 юни пчеларите със сключени договори по мерки А, Б, В и Д от приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство (НПП) могат да кандидатстват за кредити от ДФЗ. Заявления се приемат в областните дирекции по земеделие по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.

De minimis за кланици

До 20 юни следва да бъде изплатена помощта по de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2022 г. Бюджетът по схемата е 1 млн. лв., а крайният срок за подаване на заявления изтече на 20 май.

Компенсиране на пропаднали площи

До 10 юни се очава изплащане на средствата по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. Утвърденият бюджет е 3 млн. лв., а заявления се подаваха до 20 май.

Подмярка 4.2 за преработка

До 17 август се приемат проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. Те трябва да са с инвестиционна стойност до 300 000 евро. Бюджетът на безвъзмездната помощ е в размер на общо 39 116 000 лв.

Застраховане на винени лозя

До 15 юни гроздопроизводителите подават заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. За финансова 2022 г. максималният размер на застрахователното обезщетение е в размер на 3 640 лв.

Борба с вредителите по картофите

До 30 юни ДФЗ трябва да плати средствата по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за борба с неприятели по картофите от сем. Телени червеи. Бюджетът за тази година е 2 1600 000 лв. Документи се приемаха до 31 май.

Помощ срещу доматения миниращ молец

До 14 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът на помощта за 2022 г. е 500 хил. лв. Документи се представят до 31 октомври, а изплащането е до 16 декември.

Съфинансиране на застраховки

До 29 юли тече прием по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Утвърденият финансова ресурс за тази година е 3,5 млн. лв. Застрахователните полици се предоставят до 31 август 2022 г., а договорите с ДФЗ се сключват до 20 работни дни след това. Помощта се изплаща до 10 работни дни след сключването на договора с Фонда.

Сертифициране по стандарта GLOBAL G.A.P.

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. 100 000 лв. е бюджетът по помощта за 2022 г. Кандидатите предоставят отчетните документи до 30 ноември, а срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни след това.

Помощ за зимни пръскания на трайните насаждения

До 30 юни ДФЗ ще изплати финансовата помощ по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

 

Източник: https://agri.bg/