Оценка за трайните насаждения няма да се изисква, ако такава е предоставена в предходна кампания

Стопаните, които кандидатстват за подпомагане по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ на териториите на природните паркове ще трябва да представят копие на документ, издаден по реда на чл. 123, ал. 2 от Закона за горите или договор по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с който да удостоверят броя и вида на животните. 

Директни плащания: С 352 млн. евро повече получават фермерите за 7 години

Тази промяна е заложена в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР. Документът е на обществено обсъждане до 24 март.

С това допълнение в наредбата изрично се подчертава, че при извършване на агроекологични дейности на територията на природния парк задължително се спазват забраните, установени за защита на околната среда.

Новите ангажименти по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ са за три години, а по направление „Контрол на почвената ерозия“ – за една година.

В проектонаредбата се прецизират и текстовете относно оценката за трайните насаждения, издавана по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Уточнява се, че се касае за парцели и се предвижда да не се изисква такава, ако е пр

 

Източник: https://agri.bg/