КФН е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството ТЕЦ „Бобов дол“ планира […]