„Софарма“ АД не е променила цената за търговото предложение към останалите акционери в „Софарма имоти“ АДСИЦ. Най-големият акционер в дружеството […]
Максималната цена на акция е 5,50 лева „Софарма“ АД ще изкупи обратно до 250 хил. собствени акции на 3 септември, […]