КФН е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството ТЕЦ „Бобов дол“ планира […]
Емисията е в размер на 2 763 756 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с […]