Емисията е в размер на 2 763 756 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с […]