Дават се още 20 дни – до 23 юли, за месец юли лихвеният процент за кредитиране е 5,91 %

До 23 юли се удължава срокът, в който пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за реализиране на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“ от Стратегическия план.

Четете още: 18 000 лева de minimis ще получат пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“

От Фонда припомнят, че първоначалният срок беше от 3 юни до 3 юли. С продължаването му се дава възможност на повече пчелари да осигурят финансов ресурс за проектите си. Удължаването на срока за кандидатстване с 20 дни е съгласно Заповед №03-РД/2570#1 от 03.07.2024 г. на изпълнителния директор на ДФЗ.

Приемът на заявления се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Възможността за кредитиране и получаване на предварителен финансов ресурс се предоставя по следните дейности от Наредба № 8 от 20.06.2023 г.:

•    Интервенция „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, за дейността „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;
•    Интервенция „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“;
•    Интервенция „Рационализиране на подвижното пчеларство“, за дейността „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“;
•    Интервенция „Инвестиции в материални и нематериални активи“ за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства;
•    Интервенция „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ 

Отпусканите кредити са в размер до 95 % от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Те се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от Управителния съвет на ДФЗ.

За юли 2024 г. лихвеният процент за кредитиране е 5,91 %.

Задължението и дължимата лихва по кредита ще се погасяват еднократно чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която кандидатът ще получи по одобрения му проект.

Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на ДФЗ.

За улеснение на кандидатите е публикуван и калкулатор, с помощта на който да бъдат изчислени максимално допустимия размер на кредита и необходимото собствено участие, както и ръководство за подаване на заявление чрез СЕУ.

 

Източник: https://agri.bg/