За първи път през 2024 г. стопаните могат да кандидатстват за подпомагане на доходите за производство на семена

За първи път през Кампания 2024 производителите на картофи могат да получат подкрепа за доходите си, ако произвеждат семена от културата. Допустими бенефициери по тази нова интервенция, която бе разработена с промените в Стратегическия план през настоящата година, са активни земеделски стопани на територията на цялата страна, които имат право на подпомагане по интервенцията за основно подпомагане на доходи за устойчивост, и които отглеждат в стопанствата си картофи за семена полско производство.

Интервенцията предлага целенасочена подкрепа на стопаните от сектора, отглеждащи картофи, чрез задоволяване на потребностите от посевен материал за картофи на по-балансирани цени.

 

Допустими дейности

Земеделските стопани, кандидати по интервенцията, следва да стопанисват и да заявят за подпомагане минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи с картофи за семена полско производство (за достигане на минималния праг от 0,5 ха е възможно комбинирането при заявяване с интервенцията за обвързано подпомагане на доходите за картофи за производство на нишесте). Базовият посевен материал от картофи за производство на семена се сертифицира от

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
Бенефициентите по интервенцията следва да са регистрирани, съгласно реда на чл.22 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и актуализирали данните си за текущата година по реда на чл. 24 от ЗЗР.

Производството на семена от картофи се осъществява съгласно Наредба № 16 от 30 май 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз и цялото приложимо национално законодателство.

Кандидатите по интервенцията получават подпомагане, когато през съответната година са получили добив от 10 000 кг/ха картофи за семена, което се удостоверява със сертификат по чл. 57  от Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло.

Сертификатите за произведени семена от картофи се предоставят по служебен път от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Държавен фонд „Земеделие“.

 

Финансови параметри
Подпомагането е на ха допустима площ, отговаряща на всички, заложени по интервенцията, изисквания, и за кампания 2024 размерът му е 932.00 евро/ха.
За Кампания 2024 бюджетът по интервенцията е в размер на 419 400 евро.

 

Информационната кампания „ОСП работи за нас: По-зелени и умни!“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US

 

Източник: https://agri.bg/