Министерството на земеделието прецизира част от правилата, по които се кандидатства за Кампания 2024

Промените в две важни наредби, свързани с прилагането на директните плащания, са обнародвани в в бр. 47 на Държавен вестник.

Още по темата: Удължен е срокът за подаване на заявления по Кампания 2024

Става дума за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Сред съществените промени, които се правят в нормативните документи, са:

В екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, при насърчаване на зелено торене и органично наторяване са разграничени междинните и покривните култури, които са на полето в различните периоди.

Към схемата за екологично поддържане на трайните насаждения са добавени две нови дейности, които са приложими за междуредията на трайните насаждения. Включена е възможност за поддържането им с естествена растителност.

Към допустимите за подпомагане култури по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури са добавени нови видове трайни насаждения, които да се приемат за една култура. Делът на основната култура е завишен до максимум 95%, в сравнение с 2023 г. – 90%.

До 30 юни се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания 2024.

Създава се нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи. Специфичната подкрепа ще даде възможност за постигане на балансирана себестойност за производителите на семена и картофопроизводителите, както и за осигуряване на по-лесен достъп на фермерите до посадъчен материал, адаптиран към условията в страната.

По интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за животни отпада ангажиментът на земеделските стопани да доказват реализация на продукция, предоставяйки документи за това.

Предвидено е условието да се доказва чрез  административни проверки за наличие или липса на регистрация в системите за регулиране на пазара в сектор „Мляко“, както и в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за установяване на движение на животните в сектор „Месо“. Това се отнася за всички животни крави, биволи, овце и кози.

С пълния текст на Наредбата може да се запознаете тук.

 

Източник: https://agri.bg/