Пазарите на електроенергия се характеризират с уникалната необходимост от постоянен баланс, което ги прави силно променливи и изисква специализирани механизми за регулиране, за да се гарантира надеждно снабдяване. Освен това, те се отличават с разнообразие от съвместно съществуващи пазари, всички насочени към постигане на първостепенната цел за поддържане на този баланс. И накрая, операторите на преносни услуги (TSO) използват уникални ресурси, които могат да бъдат активирани, за да коригират честотата на мрежата близо до реално време или да реагират невероятно бързо в ситуации, в които пазарът не е изпълнил задълженията си.

В рамката на това отрицателните цени могат да се разглеждат като инструмент за коригиране, управляван от пазара, използващ ценови сигнали, за да покаже на участниците на пазара, че системата е изложена на риск от свръхпредлагане. Такава повтаряща се ситуация може да струва скъпо на операторите на преносни системи и може да доведе до падане на разходите върху крайния потребител. В крайна сметка общите разходи за управление на мрежата могат парадоксално да се увеличат при повече часове с отрицателна цена и това може да стане, ако не се добавя повече гъвкавост към мрежата.

Отрицателните цени могат да бъдат открити на всяко пазарно ниво, смятат от Kpler, фокусирайки се в разглеждането на ситуацията върху „ден напред“. В този сегмент участниците на пазара подават оферти за следващ ден.

Цените може да паднат до отрицателни, ако се предлага твърде много мощност без достатъчно търсене на пазара. Причината, поради която това може да се случи, е, че търсенето на електроенергия не е толкова еластично за спот цените и следователно се задвижва от екзогенни фактори, които са независими от основните двигатели от страна на предлагането. Скорошното навлизане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) наистина не е последвано от еквивалентно увеличение на мощността на търсенето, смятат от Kpler. Това според експертите от своя страна отваря възможност за структурно неравновесие при търсенето и предлагането.

2022 г. беше белязана от енергийната криза, както и от сериозния недостиг на френска ядрена енергия. В началото на 2024 г. френската ядрена енергия се върна към здравословни нива на производство и Франция осъществява износ за останалата част от Европа. Фючърсите на газа и електроенергията остават високи, но се приближават все по-близо до по-здравословни нива.

В докладът на Kpler, базиран на съответно задълбочено изследване и моделиране се коментира степента, до която високата честота на часове с отрицателна цена представлява структурна промяна. Разгледана е и връзката между балансиращите пазари и спот цените на едро, включително и възможността за идентифициране на потенциални източници на повишени разходи за операторите на преносни системи (TSO).

Новата тенденция: Отрицателни цени

През 2023 г. Европа претърпя безпрецедентен брой отрицателни ценови събития. В Германия се получиха 315 часа отрицателно ценообразуване, което е почти удвояване в сравнение със средното за предходните пет години. До 2020 г. Холандия рядко отбелязваше отрицателни цени; въпреки това, през 2023 г. тя беше лидер в региона с 600% скок на часовете с отрицателна цена в сравнение със средната стойност за последните пет години преди това.

Ежедневното разпределение на тези отрицателни цени предполага, че слънчевата енергия е изиграла решаваща роля в това скорошно увеличение. Но наистина комбинацията от унищожаване на търсенето и нови възобновяеми мощности доведе до този нов режим. описва подробно разширяването на капацитета за производство на слънчева енергия в рамките на ЕС през последните години, заедно с бъдещи прогнози.

Във Франция последната ревизия на политиката, известна като „Stratégie Nationale Pour le Climat & PPE3“, постави за цел най-малко да се удвои съществуващия слънчев капацитет. Междувременно стремежите на Германия са още по-амбициозни. Стратегията „Photovoltaik-Energie“ има за цел цел постигане на 215 GW инсталиран капацитет до 2030 г., стартирайки от сегашен капацитет от 77,5 GW.

Това нарастване на капацитета съвпада с период на структурна стагнация в търсенето на електроенергия в Европа, въпреки че операторите на преносни системи предвиждат антицикличен скок, който ще съответства на входящия капацитет. Към началото на февруари 2023 г. Европа преживява продължаващо намаление на търсенето с 8%. Този спад се дължи на високите фючърсни цени (като продуктът за френската календарна 2025 г. все още се търгува над 70 €/MWh), прилагането на нова рамка за пестене на енергия и промишлените въздействия на енергийната криза от 2022 г. Прогнозата за потреблението на Kpler за 2024 г. остава песимистична, което поставя под съмнение амбициозните прогнози на операторите на преносни системи.

Сценариите за времето

За да оцени структурния характер на тенденцията при отрицателните цени и да предвиди развитието през следващите години, Kpler използва прогнози, базирани на метеорологични сценарии, за цени за сегмента „ден напред“. При предоставените криви напред за инсталиран капацитет са използвани и конкретни метеорологични години за основните фундаменти.

Прогнозата за натоварване е ограничена от предположенията, представени по-горе, а генерирането на ВЕИ идва от комбинацията от коефициенти на натоварване и съответните криви на инсталиран капацитет, като авторите се спират на сумарния остатъчен товар от Франция и Германия. Корелацията между агрегирания остатъчен товар и средната цена в двете въпросни държави показва, че отрицателните цени са се случвали исторически в поне една от две държави, когато комбинираният им остатъчен товар падне под 60 GW.

Възползвайки се от исторически данни са използвани моделите за генериране на Kpler, за да се конструират почасови производствени криви напред. Тези модели зависят от подробни данни за времето на ниво мрежа и изчерпателен каталог на производствени единици за прогнозиране на генерирането на ниво държава. Чрез интегриране на въвеждането на нови мощности и прилагане на коефициенти на натоварване, които се придържат към реалистично почасово разпределение, може да се очертаят производствените профили. Коефициентите на слънчево натоварване са относително постоянни за година. За анализа е избрана 2020 г. поради малко по-високите от средните нива на генериране на вятър.

Резултатите от симулации за 2024 г. от Kpler, въз основа на сезонни метеорологични данни, заедно с данните за инсталираните мощности и натоварване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), сочат, че се очаква, че и през 2024 г. ще има подобен брой часове с отрицателни цени като 2023 г. Постоянното нарастване на ВЕИ през последните четири години инициира пазарна трансформация, която изглежда структурна. Важно е да се отбележи, че тези симулации също предполагат липса на увеличение на търсенето през следващата година.

Балансиращите пазари на Европа: Какъв е отговорът?

Отрицателните цени сигнализират за повишен риск предлагането временно да изпревари търсенето. За да се справи с тези сценарии, пазарът на ЕС зависи от услуги, предназначени за бързо възстановяване на баланса на мрежата. Очакваното нарастване на системните дисбаланси, съчетано с ранния етап на развитие на тези пазари, предоставя възможности за батерии и гъвкави активи.

Услугите за честотна характеристика са от решаващо значение за справяне с смущенията в мрежата. Сред тях Frequency Containment Reserve (FCR) служи като първичен отговор на отклонение на честотата и действа за бързо предотвратяване на по-нататъшно отклонение на честотата. На този пазар се заплаща само капацитет, а търгът се провежда преди търга ден напред. FCR се доставя на ниво ЕС, но специфичен набор от правила има много силно въздействие върху механизма за определяне на цените на ниво държава.

Първото от тях е ограничението на основния дял, което оказва значително влияние върху цената в страни с по-малко гъвкав капацитет. В Европа, Белгия се отличава с честия си недостиг на предложения за гъвкав капацитет на пазара, което води до цени на FCR, които често са значително по-високи от общата цена в ЕС. Това е, както възможност за проекти за гъвкави активи, така и разход за крайния потребител и участниците на пазара. Наистина балансиращите цени пряко влияят върху санкцията за дисбаланс, както и върху таксата за разпространение, което прави все по-важно за заинтересованите страни на пазара да прогнозират тези в средносрочен и дългосрочен план.

За да се разбере динамиката зад ценообразуването на честотната характеристика, човек трябва да има задълбочени познания за пазарните правила, свързани проекти и основи. Моделите на Kpler проектират бъдещите цени на FCR и aFRR за всички страни от ЕС, като вземат предвид различните нива на навлизане на батериите. По този начин може да се улови как структурните аспекти на пазара ще повлияят на цените в дългосрочен план.

Разбирането на тези бъдещи тенденции е от решаващо значение предвид значителните различия между страните в Европа. Франция, например, стана свидетел как цената на FCR падна значително под общата цена за ЕС, тъй като пазарът вече е наситен. Посоката, която ще поемат изискванията на FCR, както и броят на новите проекти, излизащи на пазара, ще бъдат ключови определящи фактори при оформянето на посоката на цените в страните от ЕС.

В допълнение към тези структурни въпроси също така е от решаващо значение да се разберат ежедневните вариации в цените, които отчасти са фундаментални. Анализът, базиран на метеорологичните условия може да помогне за прогнозиране на нивата и волатилността на тези пазари. Моделите на Kpler се подлагат на ежедневни оценки, докато прогнозират резултатите от балансиращите пазари в Европа, като използват фундаментален и структурен подход към тези пазари.

Заключение

Пазарът на електроенергия в Европейския съюз претърпя значителни трансформации през последните години, до голяма степен поради енергийната криза, която доведе до значително намаляване на търсенето, както от индустриалния, така и от жилищния сектор. Мнението на Kpler е, че тези промени ще продължат с течение на времето. Най-важната промяна е нарастващият дисбаланс в мрежата, който до голяма степен се дължи на увеличеното навлизане на ВЕИ на пазара. Очакването е, че през следващите години ще бъде добавен още капацитет, което вероятно ще разшири още повече тази тенденция.

Нарастващият дисбаланс ще засегне различните страни по различни начини, коментират от компанията за анализи, която предлага и модели за справяне с рисковете.

Пълното изследване може да се прочете през профила на Kpler в X.

Източник: https://dnes.dir.bg/
.
.