Националната служба за съвети в земеделието ще консултира земеделцитe относно социалната условност. Службата си партнира с главна дирекция “Инспекция по труда” и задачата й е да информира максимално добре стопаните, така че да се избегнат бъдещи санкции.

Питаме ви: Планирате ли да прилагате някоя от Екосхемите?

„До края на годината, заедно с Инспекцията по труда започваме обучения на фермери за спазване на социалната условност. От 2025 г. от 1 януари социалната условност винаги е била задължителна, но влиза този санкционен режим при който, ако се констатира от ГД Инспекция по труда, че не се спазва трудовото законодателство, фермерите ще бъдат санкционирани от плащанията, които получават от Стратегическия план – всички интервенции, независимо дали са свързани с директни плащания или са инвестиционни. така че всички фермери на всички фермери трябва да обърнем сериозно внимание и това е една наша много сериозна задача, към която и ние доста сериозно подхождаме“, обясни Петя Куманова, главен секретар в НССЗ.

С какво още ще помага НССЗ на фермерите до 2027 г.? Темата обсъдихме в уебинар част от кампанията „ОСП работи за нас: Много повече от политика!“.

Службата за съвети в земеделието разполага с 27 териториални офиса, заедно с мобилни общински офиси. Във всички тях експерти на НССЗ консултират фермерите. Но за какво?

Освен писането на инвестиционни проекти за млади фермери и малки земеделски стопанства, НССЗ предлага също безплатни почвени проби и анализи, агрохимични анализи, цялостна оценка на стопанствата и много други.

„Ние работим средно годишно с над 13 000 земеделски стопани, предимно млади, стартиращи и малки стопани. Освен, че изготвяме безплатни проекти, след това тези фермери получават от нас цялата подкрепа до заявката за плащане, а и след това“, добави Петя Куманова.

Това ще продължи и в настоящия програмен период, в който фермерите отново ще могат да се възползват от изготвянето на безплатни проекти по различни интервенции от Общата селскостопанска политика.

„В сегашния Стратегически план е заделен определен финансов ресурс за консултантска дейност и предоставяне на консултантски пакети. Този път допустими за предоставянето на тези пакети ще са всички земеделски стопани. Това е много важно, тъй като вече няма да са допустими само малките, а всеки който желае да получи консултантски пакет от консултантска организация, ще може да кандидатства за получаването му. Организациите, които ще предоставят тези пакети ще бъдат избрани чрез процедура за подбор.

Консултантските пакети през новия програмен период също предвиждат изготвянето на бизнес планове по различните интервенции, като този път са предвидени консултантски пакети за много малките земеделски стопанства и за малките земеделски стопанства (до 30 000 СПО). Всички тези стопани ще могат да кандидатстват за получаването на такива безплатни консултантски пакети за изготвяне на бизнес план по интервенции, по които те са допустими. В случая Стартова помощ за млади земеделски стопани или пък за много малки земеделски стопанства.

Също така се предвижда да има възможност за кандидатстване по подмерки за инвестиции в земеделските стопанства за малките стопанства до 30 000 СПО, както и за аналога на сегашната 4.1.2 – инвестиции в преработката на земеделски продукти. Всички те ще имат възможност да получат безплатни консултантски услуги“, обясни Делян Георгиев, главен директор в дирекция „Съвети в земеделието“ в НССЗ.

Предвижда се и разработването на специфичен пакет само за инвестиционни проекти – аналога на мярка 16.1.

„Същата мярка “Сътрудничество” ще я има и в новия програмен период, но тук е предвиден консултантски пакет, свързан с подкрепата на групата, която участва. а именно разработване на проектното предложение, способстване търсенето на партньори. Не на последно място е предвиден също нов консултантски пакет, който е свързан с възможностите за дигитализация на земеделските стопанства“, каза още Делян Георгиев.

Друга роля на НССЗ през следващите години е също и развитието на системата AKIS.

Системата AKIS е връзка между консултантите, земеделските производители, науката, медиите, доставчиците на услуги и т.н. Ролята на НССЗ ще се засилва в заздравяване на връзките между участниците. Предвижда се мобилните общински офиси да бъдат нещо като контактна точка, в която да се събират идеи за развитие на различни технологични процеси, които след това да достигат до научните институти, където да се развиват и при успех, да се внедряват обратно в практиката“, уточни експертът.

В обобщение, до 2027 г. освен писането на безплатни инвестиционни проекти, НССЗ ще продължава да прави анализ, оценка на дейността на всяко едно стопанство, което поиска помощ и съвет. Службата ще продължи да помага на фермерите при регистрацията като земеделски производители, наемане/купуване на земеделски земи, както и при създаването на профил в СЕУ.

Информационната кампания „ОСП работи за нас: Много повече от политика!“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Източник: https://agri.bg/