Обсъждането на промените в наредбата е до 13 юли

До 13 юли може да давате предложения по наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Проектът е съобразен с въведените от Европейската комисия  временни извънредни мерки за смекчаване на негативите от кризата през последните 3 години. Целта е да се облекчи ефектът от икономическа ситуация, резултат от бавно затихващите ефекти на пандемията от COVID-19, войната в Украйна и последвалия инфлационен риск за икономиката, четем в мотивите. Добрата реколта на винено грозде през 2022 г. в страните от ЕС също е предпоставка за трудности в реализацията на българските вина и натрупаните запаси от предходните години.

Затова през финансовата 2023 г. стопаните ще получават подкрепа по мярката „Събиране на реколтата на зелено“. Ще се увеличи също размерът на подпомагането по мерките от програмата за дейности, които са договорени в периода 16 октомври – 31 декември 2022 г. и чието изпълнение започва през 2023 г. Преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете се възстановяват на база фиксирана цена от 1 155,48 лв./ха, или 115,54 лв. на декар.

Срокът за подаване на заявленията при събиране на реколтата на зелено ще продължи до до 31 юли, като предвидената финансовата помощ е в размер на 60 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията. Срокът за сключване на договор за предоставяне на субсидиите за събирането на реколтата на зелено е до 20 август 2023 г.

Подпомагане по отделните мерки от програмата се увеличава по следния начин: за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – 80 на сто от одобрените разходи, за „Инвестиции в предприятия“ – 60 на сто от одобрените разходи; за „Популяризиране в трети държави“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ и за „Информиране в държавите членки“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта също може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ.

Финансирането на мерките от Националната програма ще бъде в рамките на определения по нея бюджет.

Предвидено е допълнение и към условията за подаване на заявления за междинно плащане по мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“, заложени за 2023 г., с които се облекчава преходът между прилагането на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. За прилагане на процедурата по подаване на заявления за междинно плащане няма да бъде необходимо удостоверение за приключили дейности, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното, тъй като междинното отчитане не предполага изцяло изпълнени дейности по сключен договор, а отчитане на извършени поне 30 на сто разходи от общото договореното.

В проекта на наредба е предвидено и допълнение към изискването за разглеждане на заявленията за междинни плащания по мерките „Преструктуриране и конверсия за лозя“ и „Инвестиции в предприятия“ за 2023 г. – дерогация от изискването за предоставяне от бенефициерите на удостоверения за приключили дейности, издадени от ИАЛВ. Междинното отчитане не се отнася до цялостно приключване на дейности, а до извършени поне на 30 на сто разходи от одобрената финансова помощ. Затова издаването на удостоверението от агенцията е неприложимо към тази процедура.