Вариантите за подкрепа по различните програми са 42, като повечето са по ПРСР

Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 42. С пълния списък на приемите може да се запознаете ТУК.

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

Приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ са 49, а по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – 2.

Документите за кандидатстване, важните срокове, условията за допустимост и изпълнение са достъпни ТУК.

Имайте предвид също, че до 31 август продължава приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Междувременно Министерството на земеделието публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за приемите по ПРСР до края на годината. По-важни за стопаните са следните:

  • Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – октомври-ноември;
  • Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – септември-октомври;
  • Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ – септември-октомври;
  • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ – август-октомври.

 

Източник: https://agri.bg/