Какво прави ЕК за здравето на земята, която ни изхранва ?

Поддържането и възстановяването на почвите е от ключово значение за постигане на климатична неутралност, нулево замърсяване и устойчива околна среда. Почвите обаче са органичен ресурс, който в момента е изложен на риск в Европа, а и извън нея. Именно това е причината точно здравите почви да са в основата на Европейския зелен пакт.

В битка за работници: Дори две министерства не могат да помогнат на фермерите

Непрестанно ученици и политици от Европейската комисия (ЕК) припомнят ключовите политики и принципи за постигане на тези амбициозни цели, заложени в пакта.

Наред с това EIP AGRI организира събитие за фермери, изследователи и журналисти на тема: “Включете се в мисията на ЕС: Сделката за почвата в Европа”.

Почвата заема повече 25% от цялото биоразнообразие и благодарение на нея се осигуряват между 95 и 99% от храната на 8 милиарда души, пише Joint-research-centre.ec.europa.eu/
Тя ни осигурява чиста вода и е най-големият наземен басейн с въглерод. Поддържането на нашите почви здрави е от съществено значение за живота на Земята.

Деградацията на почвата – сериозен и нарастващ проблем

Деградацията на почвите в ЕС е нарастващ проблем, който застрашава благосъстоянието, икономиката и просперитета в целия съюз.

Всъщност учени от Съвместния изследователски център изчисляват, че 13% от почвите в ЕС страдат от високи нива на ерозия с годишни разходи от 1,25 милиарда евро поради това, че губят своето качество като земеделски масиви. Всяка година обработваемите земи губят 7,4 милиона тона въглерод поради неустойчиво управление. А според доклад на Европейската сметна палата – 25% от почвите в Южна и Източна Европа са изложени на висок риск от опустиняване.

Вече не става въпрос за опазване, а за спасяване.

Проблемът се задълбочава допълнително от уплътняването на почвата – заемането на земеделска земя от жилища, пътища или промишленост.

Освен това замърсяването с вредни вещества влошава качеството на почвата. JRC съобщи, че около 2,8 милиона са потенциално замърсените места в ЕС и съседните страни.

Почвени приоритети в ЕС

През 2020 г. Европейската комисия (ЕК) представи амбициозен пакет от мерки, състоящ се от стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г., Стратегия от фермата до трапезата и стратегията за ПРЗ, заедно с плана за действие за кръгова икономика и Европейския закон за климата. Всички те включват действия за опазване на почвите.

Наред с това ЕК ще предложи Закон за здравето на почвите през 2023 г.

Почвена обсерватория на ЕС

В подкрепа на гореспоменатите политически инициативи на ЕС, Европейската обсерватория на почвите (EUSO) беше създаден наскоро. Нейната мисия е също да помага за наблюдение на селскостопанските почви в контекста на Общата селскостопанска политика (ОСП) и перспективата за чиста почва.

Мисията на ЕК за почвите

През септември 2021 г. ЕК прие пет мисии за научни изследвания и иновации, за да предложи конкретни решения в отговор на големите обществени предизвикателства.

Мисията „Здрави почви за Европа” ще подкрепи амбицията на ЕС да управлява земята по по-устойчиви начини, като по този начин подкрепя програмата на ЕС за Зелената сделка и изпълнява глобалните ангажименти като Целите за устойчиво развитие.

В стратегията на мисията са заложени за създаване 100 живи лаборатории за тестване и въвеждане на иновации в здравето на почвата на местно ниво. Освен това тя ще спомогне за разработването на хармонизирана рамка за мониторинг на почвите в Европа, за повишаване на почвената грамотност в обществото и за повишаване на осведомеността относно жизненоважното значение на почвите.

EUSO ще подкрепя както изпълнението на мисията за почвите, така и ще се възползва от резултатите от изследванията. Обсерваторията ще се съсредоточи и върху повишаване на общественото съзнание за стойността и значението на почвите за живота на гражданите.

Една от основните цели на мисията е да се изгради стабилна, хармонизирана рамка на ЕС за мониторинг и анализ на почвите.

 

Информационната кампания “ОСП работи за нас: Гледай напред” се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Източник: https://agri.bg/