Какви приеми по ПРСР предстоят до края на годината?

Министерството на земеделието публикува актуализараната индикативна годишна работна програма за 2022 г. Промените в нея бяха представени на Комитета за наблюдение на ПРСР, който заседава за 18-и път на 11 юли.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Съгласно приетите предложения за промени до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по следните подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Има и такива, които са вече в ход.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Приемът на проектни предложения продължава до 17 август. Те трябва да са с инвестиционна стойност до 300 000 евро. Бюджетът на безвъзмездната помощ е в размер на общо 39 116 000 лв.

Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“

Приемът с общ бюджет от 54 801 449 евро продължава до септември. Единственият допустим кандидат е „Напоителни системи“ ЕАД. Целта е възстановяване на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди. Минимално допустимите разходи на проект са 15 000 евро, а максимално – 6 000 000 евро.

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

Приемът е заложен за октомври-ноември. Общият бюджет е 12,1 млн. евро, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект е 25 хил. евро.

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заявления ще се приемат в периода септември-октомври с общ бюджет от 29 млн. евро. Минималният размер на допустимите раходи е 10 хил. евро, максималният – до 400 хил. евро. Максималният процент на съфинансиране е 50 %.

Сред допустимите инвестиции са развитие на услуги във всички сектори; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; и развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“

Приемът е планиран за септември-октомври, като бюджетът зависи от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 млн. евро. Максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата е 500 хил. евро. Максималният процент на съфинансиране е 50%.

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“

Приемът се очаква в периода август-октомври с общ бюджет от 15 млн. евро. Максималният процент на съфинансиране е до 100 %. Безвъзмездната помощ се дава под формата на стандартни разходи по дейности, за един обучаем, както и за разходи за инвестиции.

Подпомагането включва също разходи за инвестиции – закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на актива за нуждите на демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности.

Други

В индикативната годишна работна програма са включени още приеми по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Приемите по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“ и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. А приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ се осъществява по реда на Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за нейното прилагане.

 

Източник: https://agri.bg/