„Софарма“ АД не е променила цената за търговото предложение към останалите акционери в „Софарма имоти“ АДСИЦ. Най-големият акционер в дружеството със специална инвестиционна цел е запазил офертата си от 8.20 лева към останалите притежатели на такива книжа. Това е записано от коригираното предложение.

Припомняме, че на 6 юли Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции, или 66.66% от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

В момента „Софарма“ контролира пряко 7 318 665 броя, представляващи 33.34% от капитала на „Софарма Имоти“, специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

От „Софарма“ посочват, че няма да се променя капитала на „Софарма Имоти“ в срок от три години от прекратяването на търговото предложение. Не се планира и да се правят промени в оперативната дейност и финансова стратегия на дружеството, както и в мениджмънта. Не се очаква промяна в дивидентната политика и при двете дружества, която да е в резултат от търговото предложение.

Ключовите моменти на стратегическия план предвиждат „Софарма Имоти“ да оптимизира и порфолиото си от имоти в страната и да търси начини за финансиране при по-изгодни условия, като през следващите 5-8 години дейността му ще продължи да бъде свързана с инвестиции в недвижими имоти.

Дружеството няма също така да бъде отписвано от „БФБ-София“.

Към края на март индивидуални участници /305 човека/ притежават 9 160 126 броя акции или 41.73% от капитала на „Софарма имоти“. Сред тях са и Венцислав  Стоев с 5 441 430 бр /24,79%/ и Огнян  Донев с 1 662 500 акции /7.57%/. А други 16 фирми контролират 12 791 194 акции, представляващи 58.27% от книжата с право на глас. Свързаната със „Софарма“ – “Телекомплект инвест” АД притежава 4 511 692 броя или 20.55 процента.

 

Източник: https://www.banker.bg/

 

 

Категория: 
Ключови думи: