Не забравяйте да подадете заявления и декларации в общинските служби „Земеделие“ до края на този месец

Важните административни дейности при ползването на земи през стопанската 2022-2023 г. започват от този месец. Земеделският министър в оставка Иван Иванов вече издаде Указания към общинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) за прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и Правилника към него.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

В статията обобщаваме ключовите срокове по процедурите и важни пояснения за собственици и ползватели на земеделски земи. Целия текст с Указанията на агроминистъра и забележки с уточнения по отделните дейности може да видите тук.

До 31 юли собствениците и ползвателите на земеделски земи подават своите декларации и заявления в общинските служби по земеделие.

Собствениците включват в декларациите си имотите с начина на трайното им ползване – трайни насаждения, пасища, мери и ливади. Общинските служби по земеделие следва да „използват всички възможни средства да уведомят собствениците, особено тези, които лично обработват земята си и/или ги заявяват за подпомагане, че, ако не подадат декларации, то имотите им, за които не са сключени договори, ще бъдат заведени като бели петна.

Всеки собственик подава декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ по местонахождение на имотите. Всеки от съсобствениците може да подаде декларацията, като тази, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. При нежелание имотите им или някои от тях да бъдат включени в масиви за ползване, е нужно изрично да посочат това в декларацията.

Всеки ползвател е длъжен да представи копие от договорите за ползваните от него имоти. Ползвателите подават заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, като пояснява по какъв начин желае да ползва наетите или арендувани площи през съответната стопанска година. Към заявлението се подава и опис на имотите.

При промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване на имотите след 31 юли, собствениците и ползвателите подават декларация/заявление, съгласно чл. 72, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. Новите обстоятелства не се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, освен в случаите, когато декларациите или заявленията са представени в срок до 15 август — чл. 72, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

Образците на декларациите по чл. 69 и на заявленията по чл. 70 заедно с указания за попълване са качени на страницата на Министерство на земеделието, раздел „Политики и програми”, рубрика „Поземлени отношения и комасация”

„Ако при регистрирането на представените договора общинската служба по земеделие установи наличието на повече от едно правно основание за ползване на един и същ имот, за който е посочено в декларациите и/или заявлението, че ще се обработва в реални граници, т.е. изрично е посочено, че имотът няма да участва в процедурата по чл. 37в от ЗСПЗЗ, то следва да уведоми съответните лица за разрешаване на спора за ползване на имотапише в указанията на министъра.

При наличието на повече от един договор за един и същ имот, ако страните не се разберат помежду си, ще трябва да се обърнат към съда.

До 1 август ОСЗ изготвя предварителен  регистър на имотите, участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване.

В предварителния регистър не се включват ползватели, които не са изплатили задълженията си по чл. 37в, ал. 7 и по чл. 34 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години, имоти, декларирани за обработване в реалните им граници и други.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неясноти по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.

До 5 август се определя комисията за сключване на споразумения за всяко землище.
До 20 август комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ определя върху копие кадастралната карта както територията, в която се създават масивите за ползване, така и границите на масивите за ползване.  
До 25 август ОСЗ публикува обява за изготвените регистър и картата на ползването в кметството и в сградата на OC3. 

Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”.

До 30 август участниците в процедурата сключват споразумение за ползване на масивите за предстоящата стопанска година.

Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване.

До 15 септември комисията изготвя проект за служебно разпределение на масивите за ползване в следните случаи:

1. когато не се постигне споразумение или постигнатото споразумение е за площ, по-малка от две трети от общата площ на масивите в землището, или
2. за остатъка от масивите за ползване в землището, когато споразумението е сключено при условията на чл. 37в, ал. 2, изречение седмо от ЗСПЗЗ, или
3. когато споразумението не обхваща имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

До 1 октомври: 

Директорът на областната дирекция „Земеделие” издава заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ въз основа на доклада на комисията, с която одобрява сключеното споразумение, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението. Когато комисията установи, че споразумението не отговаря на изискванията на закона и правилника, уведомява участниците и определя разумен срок за отстраняване на нарушенията, в зависимост от техния характер.

До 10 октомври:

Заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, ведно с приложенията, се обявяват в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикуват на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”.

 

Източник: https://agri.bg/