Проект предлага устойчив мониторинг на процесите

Управление на почвата и въздействието върху подземните води в селското стопанство за устойчиво интензифициране е темата, по която работи проекта INSPIRATION. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 261 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Гласувайте: Трябва ли да се намали ДДС върху храни и селскостопанска продукция?

Земеделското производство в Европа уврежда значително почвените и водните ресурси, биоразнообразието на екосистемите, социално-икономическото благосъстояние и допринася за изменението на климата. Очакваното по-нататъшно интензифициране на производството, за да се гарантира безопасността на храните за нарасналото население, трябва да бъде устойчиво, за да се сведат до минимум бъдещите въздействия и отрицателните външни ефекти.

Този проект се справя с тези предизвикателства чрез обучение на 15 изследователи в ранен етап на авангардни изследователски умения и иновативни подходи за управление на въздействията върху почвата и подземните води от селското стопанство за устойчиво интензифициране. Той подкрепя целите на политиката на ЕС за продоволствена сигурност, опазване на ресурсите, възобновяема енергия и изменение на климата, и целите на работната програма H2020 Societal Challenge 5 за устойчиво управление на околната среда и нейните ресурси.

Научните цели по проекта се фокусират върху разработването на техники за управление, които смекчават въздействието на земеделските практики върху околната среда върху почвата, водата и климатичните системи и подкрепят устойчивото използване на нови производствени методи. Проектът се фокусира на второ място върху „интелигентни“ инструменти за мониторинг на околната среда, биотехнологии и моделиране за прогнозиране на резултата от мерките и практиките.

На трето място, екипът по проекта разработва инструменти за вземане на решения с показатели за устойчивост за прилагане на устойчиви селскостопански производствени методи. Това ще бъде постигнато чрез свързване на лабораторни изследвания на процеси с оценка в полеви мащаб на нови управленски концепции, аналитични инструменти и моделиране, като се използват най-съвременни методи.

Мрежата от партньори по проекта включва изследователски, консултантски и търговски организации от всички сектори на общността за управление на агроекологията и МСП до мултинационални фирми. Програмата за обучения, включва семинари и летни училища за технически и бизнес умения, международни конференции. Едновременно с това, внедряването на тези технологии в индустрията и дейностите за трансфер на знания са важна част от научната комуникация, общественото въздействие и предприемачеството, подготвяйки стипендиантите за кариера в много сектори.

261 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

 

Източник: https://agri.bg/