Извънредни субсидии от над 62 млн. лв. ще получат четири сектора. Ще бъдат подпомогнати около 2000 стопани, засегнати от икономическата криза заради конфликта между Русия и Украйна.

Парите  ще бъдат раздадени на четири сектора, сред които са Свиневъдство, Птицевъдство, оранжерийни производители на зеленчуци и производители на винено грозде, става ясно от проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори, която се обсъжда обществено в рамките на 14 дни. Бюджетът за подпомагане на земеделските стопани е разпределен по следния начин: 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване; 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици; 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде; 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които: 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии и 1 251 964,09 лв. за  неотопляеми оранжерии. Адресатите на наредбата са около 2 000 земеделски стопани, изчисляват от земеделското министерство.

Средствата се осигуряват по линия на Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 година за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор (OB L 96, 24.3.2022 г.) от Европейския фонд за гарантиране в земеделието и от националния бюджет и е във връзка с войната в Украйна и негативните последици от нея за селското стопанство. Общата сума за всички 27 държави-членки е 500 млн. евро, като за България помощта е в размер на 10,6 млн. евро плюс до 200% допълнително държавно финансиране.

Земеделските стопани ще получават финансова помощ съгласно бюджетите по различни мерки, в които те са заявявали участие, става ясно от мотивите на министерството. В секторите „Свиневъдство и „Птицевъдство“ валидно ще бъде правилото за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане през 2021 г. от схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. В лозаро-винарския сектор ще се подпомага на база установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). При оранжерийно производство на зеленчуци ще важи установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Ставките за отделните категории ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, като за секторите „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“ се определят ставки за ЖЕ, които следват съотношението по категории животни, определено за схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ за 2021 г, се казва в проекта на наредба.

След обнародване на наредбата е предвидено отваряне на прием на заявления за предоставяне на извънредна финансова помощ, извършване на административни проверки и проверки на място, и нареждане на плащанията, които трябва да бъдат извършени най-късно до 30 септември 2022 г.

 

Източник: https://nivabg.com/