Европейската мрежа за плодове включва 12 държави, фокусирани върху 4 тематични области от решаващо значение за конкурентоспособността

Мрежа от знания за повишаване на конкурентоспособността на европейския плодов сектор е темата на проекта EUFRUIT. Използвайки подход с множество участници, проектът помага на производителите на плодове да достигнат своя конкурентен и иновационен потенциал. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 255 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Смарт решение в борбата с разхищението на храна

Европейската мрежа за плодове (EUFRUIT) включва 12 държави, фокусирани върху 4 тематични области от решаващо значение за конкурентоспособността и иновационния потенциал на европейския плодов сектор. Сред тях са разработването и оценка на нови сортове, както и минимизиране на остатъците от производството върху околната среда. Проектът предвижда още оптимизиране на съхранението и качеството на плодовете, както и прилагането на устойчиви производствени системи. EUFRUIT координира и подкрепя иновациите чрез разработване на рамка за съответните заинтересовани страни и прилага системен подход за събиране и разпространение на знания.

Системният подход включва обособяването на четири експертни групи, които изследват най-съвременните знания, практики и технологии. Те синтезират материала, за да идентифицират ключови области на обучение и подходи за най-добри практики на европейско ниво.

Гласувайте: Ковид помощта ще ви даде ли глътка въздух?

В рамките на проекта основен фокус е поставен върху показването и споделянето на резултатите, с цел да се осигури диалог на национално ниво чрез създаване на местни „оперативни групи“. Изградената онлайн платформа за знания съдържа всички информационни материали, включително дейностите на терен, които се генерирани след провеждането на 60 семинара, 160 полеви срещи, 25 конференции и 12 събития, насочени към широката публика.

Общият резултат от EUFRUIT ще бъде създаването на рамка и системен подход, които партньорите заедно изграждат мостове за поддържането на изградената мрежа и подпомагането на участниците в EUFRUIT в бъдещи действия. Това ще осигури директен път за нови знания в бъдеще и ще намали вероятността от повторение на изследванията.

Европейският сектор на плодовете ще има лесен достъп до актуална информация за прилагане и ще бъде създадена висока добавена стойност както за индустрията по отношение на конкурентоспособността, устойчивостта и ефективността, така и за обществото чрез гарантиране на сигурността и безопасността при производството на плодовете.

255 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

 

Източник: https://agri.bg/