Критериите за подбор на проекти при предстоящия прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. ще бъдат обективни и ще осигурят равен старт на общините при кандидатстването“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков в онлайн включване в организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) регионална дискусия. В срещата участват кметове и председатели на общински съвети от Североизточен район за планиране, като тя се провежда днес в к.к. Албена.

По подмярка 7.2, която е част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, ще се приемат проекти в четири направления, като е определен следният максимален бюджет за едно проектно предложение:

–           за водоснабдяване – 1,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение;

–           за пътища – 1,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение;

–           за улици и тротоари – 1 млн. евро за максимален бюджет за проектно предложение;

–           подобряване на енергийна ефективност в общински сгради – 0,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение.

„Всички проекти трябва да бъдат изпълнени и платени до 2025 г. Очакваме да кандидатстват към 170 – 180 общини“, коментира заместник-министърът. Той допълни, че измененията в мярката трябва да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение и нотифицирани от Европейската комисия, а общините ще кандидатстват на конкурентен принцип.

Във връзка с подготовката на стратегии от страна на общините за подхода ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г. Момчил Неков информира представителите на местната власт, че благодарение на Стратегическия план има възможност да бъде увеличен броят на местните инициативни групи от 64 на 100. Това е резултат от увеличеното на 60% национално съфинансиране по втори стълб в Стратегическия план.

Източник: https://agro.bg/