Проектът има за цел да създаде 9 хъбa за иновации и сътрудничество в различни страни партньори

Smartchain е амбициозен, 3-годишен проект с 43 партньори от 11 европейски държави. В него участват и ключови заинтересовани страни от областта на късата верига за доставки на храни. 

Агроиновации: Ново поколение водни системи

Той се реализира по програма „Хоризонт 2020”. Представяме ви го в брой 252 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Основната цел на проекта е да се насърчи и ускори преминаването към съвместни къси вериги за доставка на храни и чрез конкретни действия и препоръки да се въведат нови стабилни бизнес модели и иновативни практически решения. Търси се повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на европейската агрохранителна система.

Използвайки методите за изследвания отдолу нагоре, ориентирани към търсенето, консорциумът Smartchain извършва многоперспективен анализ на 18 казуса от къси вериги за доставка на храни по отношение на технологични, регулаторни, социални, икономически и екологични фактори.

Оценяват се връзките между всички заинтересовани страни и се идентифицират ключови параметри, които влияят върху устойчивото производство на храни и развитието на селските райони в различните региони на Европа.

Проектът има за цел да създаде 9 национални общности от къси вериги за доставка на храни (хъбове за иновации и сътрудничество) в различни страни партньори – Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Сърбия, Испания и Швейцария, както и виртуален иновационен център. Целта е фермерите и потребителите да се обединят в среда за повишаване на доверието, която им позволява да създават иновации, насочени към търсенето.

Комбинацията от научни и практически знания и използването на семинари позволява разработването на практически решения, както и различни форми на съвместни къси вериги за доставка на храни в градските и селските райони. Smartchain  генерира конкретни действия за трансфер на знания чрез работни срещи и обучителни дейности за фермери и предприемачи.

252 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Източник: https://agri.bg/