ОСП Категория - AGRO TV | Телевизия

Екосхемата за намаляване използването на пестициди в периода 2023-2027 г. е насочена към опазване и подобряване на качеството на водите, поддържане на благоприятното състояние на почвите и редуциране на количеството остатъчни химически вещества в произведената храна. Предвидените екологични практики се очаква да имат положителен ефект и върху биологичното разнообразие в страната посредством спад в използваните продукти за растителна защита (ПРЗ). Въвеждането на интервенцията е насочено към създаване на условия за постигане на целите на Европейската зелена сделка по отношения на намаляване с 50% на употребата и риска от пестициди и намаляване на употребата на по-опасни пестициди до 2030 г.

Екологичните практики в интервенцията са следните:

1. Прилагане на продукти за растителна защита – инсектициди, хербициди и фунгициди, непопадащи в първа професионална категория на употреба.

2. Неприлагане на продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива, съдържащи глифозат.

3. Прилагане на феромонови уловки с различна гъстота на хектар при отглеждане на полски/зърнено-житни, маслодайни, технически др. култури и при зеленчуци и плодове. За да се получи подпомагане по интервенцията, следва да се изпълни задължително т. 2 и поне още една от т.1 и т. 3.

Еко схемата е приложима за обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. за обработваеми земи е 65,27 евро/ха, за трайни насаждения – 123,48 евро/ха и при постоянно затревените площи – 5,88 евро/ха.

Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 34 751 582,57 евро годишно, което осигурява общо финансиране от 173 757 912,85 евро за периода 2023-2027 г.

Екосхемата за намаляване използването на пестициди е създадена в отговор на 2 потребности в рамките на Стратегическия план на България: потребност за продължаване на прилагане на оптимизирана и устойчива употреба на ПРЗ, минерални и органични торове и потребност за прилагане на интервенции за подобряване използването на торове и продукти за растителна защита в земеделието.

 

Източник: https://agro.bg/