Целта е намаляването на количествата изкуствени торове

Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (насърчаване на зелено торене и органично наторяване) в периода 2023-2027 г. е насочена към запазване и повишаване на количеството на хранителни вещества в почвата чрез внасянето на органична материя в максимално подходящ вид и качество за почвата. Посредством интервенцията се цели намаляването на количествата изкуствени торове, прилагани на земеделските земи чрез заместването им с органични подобрители.

Интервенцията е приложима за обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Екосхемата е допустима за прилагане върху различните типове земеделски площи в стопанството.

Земеделският стопанин доброволно решава с кои площи да участва в екосхемата без задължението да е приложимо за цялата площ на стопанството. Върху една земеделска площ може да се получи подпомагане само за една от възможните опции на изброените практики.

Земеделските стопани прилагат върху земеделските площи в своите стопанства, с които избират да участват в екосхемата земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда, от изброените:

А) Внасяне на хранителни вещества в почвата чрез отглеждане на непроизводствени междинни култури/покривни култури с последващо зелено торене. Междинните култури/покривни култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следващата година.

Б) Внасяне на хранителни вещества в почвата чрез използването на външни органични подобрители на почвата: 1. Подобрители, получени чрез процес на аеробно третиране от отпадъчна биомаса; 2. Подобрители, получени чрез процес на анаеробно третиране от отпадъчна биомаса; 3. Подобрители, получени чрез процес на биологично третиране от отпадъчна биомаса чрез червеи; 4. Подобрители, получени чрез процес на термално третиране от отпадъчна биомаса.

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 52,87 евро/ха. През 2023 г. се планира бюджетът по интервенцията да бъде 24 395 328,27 евро, а общото финансиране за екосхемата за периода 2023-2027 г. е 108 230 177 евро.

Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (насърчаване на зелено торене и органично наторяване) е създадена в отговор на 5 потребности в рамките на Стратегическия план на България: Подобряване качеството на почвите чрез ограничаване на процесите на водна и ветрова ерозия; Поддържане на добър баланс на запасеност на почвите с органично вещество; Продължаване на поддържането на нисък азотен и фосфорен отпечатък в почвите; Продължаване на прилагане на оптимизирана и устойчива употреба на ПРЗ, минерални и органични торове и Интервенции за подобряване използването на торове и продукти за растителна защита в земеделието.

 

Източник: https://agro.bg/