КФН е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството

ТЕЦ „Бобов дол“ планира да пусне на борсата акции на обща стойност близо 9 млн. лв., показва одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект.

На заседанието си на 14 април КФН е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството, в размер на 8 705 040 лева, разпределени в 8 705 040 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

С друго свое решение Комисията вписва емисия акции, издадени от „Уеб Медия Груп“ АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 5 млн. нови обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

КФН вписва и емисия варанти, които ще бъдат издадени при бъдещо увеличение на капитала на „Алфа България“ АД, в регистъра на публичните дружества. Емисията е в размер на 194 891 235 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 лева за един брой, които дават право на титулярите на варанти в срок от 5 години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.

Комисията одобрява и нови устави на „Инвест пропърти“ АДСИЦ и на „Арко Тауърс“ АДСИЦ. Те ще бъдат предложени за приемане на съответните предстоящи общо събрания на акционерите на двете дружества.

По статията работи: Десислава Попова
Източник: https://www.investor.bg/