Стопаните трябва да поддържат непроизводствени ландшафтни елементи

В синхрон със Зелената сделка, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието у нас от 2023 г. ще се прилага екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура.

Интервенцията е насочена към предприемане на целенасочени действия за подобряване на биологичното разнообразие в България посредством стимулиране поддържането на ландшафтни елементи в рамките на земеделските земи. Подпомагане по мярката могат да получат земеделските стопани, които имат право на плащане по схемата за основно подпомагане на доходи за устойчивост и поддържат в стопанствата си непроизводствени ландшафтни елементи. Видовете допустими площи са организирани в подслоеве, които са обединени в единен слой, наречен Екологична инфраструктура.

Видовете екологична инфраструктура, обект на тази мярка, са: 1. Живи плетове или Редици от дървета; 2. Отделни дървета; 3. Дървета в група; 4. Дървесни противо-ерозионни пояси; 5. Синори; 6. Влажни зони; 7.З елени зони около водни течения; 8. Тераси.

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 591,57 евро/ха при обработваемите земи, 901,17 евро/ха при трайните насаждения и 283,77 евро/ха при постоянно затревените площи. Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 31 993 121,16 евро годишно, което осигурява общо финансиране от 159 965 605,80 евро за периода 2023-2027 г.

Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура заема 15.58% от бюджета за екосхемите за България за периода 2023-2027 г. и го насочва пряко към подходящи земеделски дейности и запазване на характеристиките на ландшафта, които поддържат и подобряват биологичното разнообразие в страната.

Съгласно условията в екосхемата в рамките на екологичната инфраструктура се ограничава използването на продукти за растителна защита, дейностите се съобразяват с периода на гнездене на птиците с цел избягване на тяхното обезпокояване и се предприемат мерки за опазване от навлизането на инвазивна растителност.

Планирано е екосхемата да спомогне за поддържане на ландшафтни елементи в земеделските земи, което да има положително въздействие върху статуса на местообитанията и видовете от дивата флора и фауна.

 

Източник: https://agro.bg/

 

 

Категория: 
Ключови думи: