Те касаят подадените проектни предложения по подмерки 4.1, 4.3 и 9

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) продължава да наваксва закъснението по одобрението на подадени от земеделските производители проектни предложения по различни мерки и подмерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Гласувайте: Планирате ли да използвате по-малко химически торове тази година?

Междувременно заради инфлацията се актуализират референти цени и се правят изменения по вече приключили приеми.

Подмярка 4.1 за инвестиции

Публикувана е заповед, с която се допълва приложение 15 „Контролен лист ТФО“ от Указанията за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, прием 2021. Целта е да бъдат описани контролите, чрез които се отразяват резултатите от допълнителни проверки, съответстващи на условията в т. 8, т. 9 и т. 9.1 от раздел 21.2. „Техническа и финансова оценка“.

Оценителната комисия има възможност да определи даден разход за недопустим, да намали финансовата помощ или да отхвърли проектното предложение, като тези действия се извършват на етап „Техническа и финансова оценка“.

Все повече фермери искат да прекратят договорите си по ПРСР

Статистиката сочи, че по приема от миналата година са подадени общо 1991 проекта, като 123 са дублирани. На оценка за административно съответствие и допустимост бяха включени 1 868 проекта със заявена стойност на субсидията 734 722 906 лв. Разполагаемият бюджет по процедурата е 431 997 104 лв.

От ДФЗ са извършени посещения на място на бенефициерите, подали 680 проектни предложения, в които има включени разходи за създаване на трайни насаждения и строително-монтажни работи. Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от ДФЗ.

Подмярка 4.3 за сдружения и юридически лица

Срокът за изпълнение на одобрените проекти се удължава до 1 октомври 2025 г. Тази промяна е заложена в публикуваната заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BGО6RDNPО01-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“.

Самият прием бе реализиран още през далечната 2020 г. – между 2 април и 3 юли. Процедурите бяха две – за проектни предложения на „Напоителни системи“ и на сдружения за напояване и други юридически лица. От вторите бяха подадени 6 проекта, като до техническа и финансова оценка бяха допуснати само половината от тях. На одобрените предстои подписване на административен договор с ДФЗ.

Мярка 9 за учредяване на групи и организации на производители

Изменени са условията за изпълнение и образецът на административен договор по процедура чрез подбор BG06RDNPО01-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“. Целта е да се улесни изпълнението на одобрените проектни предложения.

Промените са направени в: Част А „Техническо изпълнение на проектите:”, раздел IV „Изменение и прекратяване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“; Част Б. „Финансово изпълнение на проектите и плащане“; и Приложение 3 „Образец на административен договор“.

Самият прием се състоя преди 4 години – в периода от 15 юни до 4 септември 2018 г. По-късно бе увеличен и бюджетът. Одобрени са общо 30 проектни предложения, по които е одобрена финансова помощ в размер на 16 млн. евро. Подпомагането е за 5 години и се определя като процент от стойността на годишната реализирана на пазара продукция от групата или организацията производители.
Източник: https://agri.bg/

 

Категория: 
Ключови думи: