Разработени са 8 програми за обучение на земеделски стопани с продължителност от 150 учебни часа и 30 учебни часа

 

Безплатни курсове за земеделски производители ще проведе през тази година Националната служба за съвети в земеделието в цялата страна.

Министерството отговаря: Пчеларите също ще получат Ковид помощ

В тях ще могат да се включат 1170 земеделски стопани. Това съобщи на семинар по време на изложението “Дунавски овощари” 2022 г. Деница Гаджева, главен експерт в областния офис на НССЗ в Русе. Тя уточни, че се предвижда поне 340 от участниците да са малки стопанства, одобрени за подпомагане по мерки от Тематичната подпрограма за малки стопанства и млади земеделски стопани или одобрени за подпомагане по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020.

“Целта на обучението е да се постигне промяна в мисленето на земеделските стопани и създаване на ново отношение към опазването на земеделските земи и здравето на животните”, посочи Деница Гаджева.

Експертът от НССЗ – Русе обясни, че учебното съдържание разделено в отделни теми. Съобразено е с осигуряването на здравословни условия на труда, опазване на околната среда в земеделието, условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и правилата за добра земеделска практика, спазването на българското и европейското законодателство.

Разработени са 8 програми за обучение на земеделски стопани с продължителност от 150 учебни часа и 30 учебни часа, които ще се проведат в 24 населени места в цялата страна.

 

Предвидени теми и групи по населени места: 

 

Зеленчукопроизводство в условията на климатични промени и прилагане на иновативни технологични решения (150 учебни часа)
група Пловдив; група Благоевград

Животновъдство в условията на климатични промени и прилагане на иновативни технологични решения (150 учебни часа)
група Пловдив

Обработка и отглеждане на култури. Прилагане на иновативни технологични решения (150 учебни часа)
група Добрич

Съвременни решения за управление на оборския тор.Мерки за хуманно отношение и биосигурност в животновъдните стопанства (30 учебни часа)
група Благоевград; група Монтана; група Пазарджик; група Сливен

Технологични решения за екологосъобразно земеделие в условия на климатичните промени (30 учебни часа)
група Кюстендил; група Русе; група Ловеч; група София; група Враца; група Плевен; група Благоевград; група Пазарджик; група Бургас; група Стара Загора; група Кърджали; група Разград

Агроекология и климат- ефективни решения и технологични практики в сектор земеделие (30 учебни часа)
група В.Търново; група Сливен; група Търговище; група Варна; група Ямбол; група Перник; група Силистра; група Шумен; група Монтана; група Хасково

Иновативни технологии при отглеждане на пчели и производство на пчелни продукти (30 учебни часа)
група София; група Бургас; група Добрич; група Разград; група Враца; група Плевен; група Хасково.

Проектът, по който се финансират обученията за фермери, е разработен и се изпълнява по подмярка подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ на ПРСР.

Деница Гаджева съобщи, че желаещите да се запишат в курсовете земеделци могат да се го направят чрез териториалния офис на НССЗ в съответния областен град.

 

Източник: https://agri.bg/