Онлайн платформа ще отразява всички растителнозащитни мероприятия и торене

Онлайн платформа ще отразява всички проведени от земеделските производители мероприятия с Препарати за растителна защита (ПРЗ) и торене, както и ще проследява движението им до краен потребител. Това предвижда проект на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, който е на обществено обсъждане до 14 април.

Какви са най-големите ви трудности като земеделски производители в момента?

Тази платформа ще бъде администрирана и поддържана от БАБХ, като информацията ще служи и за изготвяне на статистическа информация. Тя ще се създаде със средства от бюджета на БАБХ.

Проектодокументът отменя сега действащите Наредба № 112 от 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители и Наредба № 104 от 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Задължение на земеделските стопани и професионалните потребители на ПРЗ е воденето на записи за всяка употреба на ПРЗ, адюванти и биологични агенти. Те се вписват в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.

Дневникът може да се води на хартиен и/или електронен носител, като при необходимост земеделските стопани предоставят на контролните органи копие или разпечатка от него, заверени с подпис.

При използване на ПРЗ от първа професионална категория на употреба, записът или разпечатката се заверява от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.

В заключителна разпоредба на проектодокумента се прави допълнение в Наредба № 5 от 2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 16 от 2021 г.). Там се създава чл. 17а, който засяга заявяването на продукт за растителна защита и за одобряване чрез въздушно пръскане.

Наредбата влиза в сила до един месец от обнародването ѝ в „Държавен вестник”. Изключение прави уеб базираната платформа, която трябва да заработи от 1 юли 2025 г.

 

Източник: https://agri.bg/