Вижте какви изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се обсъждат

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е публикуван за обществено обсъждане до 18 март.

Вижте Наръчника за директни плащания за Кампания 2022

Едно от предложенията за законово изменение касае комасираното ползване на земеделските земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, като се създават масиви за ползване по споразумение между собствениците и ползвателите. Съществува проблем при съблюдаване на чл. 37б, ал. 6, който се отменя. 

Промяната цели да улесни вземането на решение в случаите, когато през съответната стопанска година са представени два и повече договора за ползване на един и същи имот. Често са случаите, при които след като масивите за ползване са разпределени, съдебно решение установява, че първият вписан договор е нищожен или че спорът между вписан и невписан договор е решен в полза на невписания.

В повечето случаи съдебните дела завършват след приключване на съответната стопанска година, което прави тяхното изпълнение невъзможно. Оттук възниква и следващият проблем, свързан с необходимостта от промяна на правните основания, подадени за подпомагане.

Така разписан законът създава поредица от проблеми за общинската служба по земеделие в ролята ѝ на регистърен орган на документите за ползване. Има проблеми и за Разплащателната агенция, когато за една и съща площ са подадени две или повече заявления за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено своевременно.

Най-големите проблеми са за земеделските производители, тъй като Разплащателната агенция намалява субсидиите или отказва плащане по схемите за директни плащания. Следва обжалване на издадените от ДФЗ административни актове и продължаващи с години съдебни дела.

Разрешаването на спора вече следва да се осъществява от страните по сключените договори, респективно от собствениците (съсобствениците) на имотите. А когато те не разрешат спора помежду си – от компетентния съд. 

Друго предложение е да се създаде нов чл. 37р в ЗСПЗЗ във връзка с изискването в Закона за подпомагане на земеделските производители, че земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва да са на разположение на стопаните към 31 май на съответната календарна година, което се установява с правно основание за ползване.

В новия член е записано, че общинската служба по земеделие води регистър на документите за собственост на земеделски имоти и на договорите за ползване на земеделски земи. При представяне на един и същи имот за съответната календарна година, общинската служба уведомява страните. 

В преходни и заключителни разпоредби се предвижда двугодишен срок от влизане в сила на закона, в който бившите собственици или техни наследници подават заявление за установяване (идентифициране) границите на земеделските имоти, за които правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие в съществуващи или възстановими стари реални граници или със съдебно решение.

След изтичането на срока правоимащите лица се разполагат служебно от общинската служба по земеделие върху общински земи по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, съобразно с решението за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. С пет години се удължава срокът, считано от 23 декември 2020 г., в който общинските съвети могат да предоставят земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ по реда на § 27, ал. 2.

 

Източник: https://agri.bg/