Съвременна животновъдна сграда за отглеждане на 200 овце-майки в месно направление ще стоят край Котел

Два нови проекта на овцеферми текат в област Стара Загора, единият е в млечното направление, другият – в месното. Това е видно от публикуваните решения на екоинспекцията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционните предложения в района

Как се изменя броят на животните за една година?

Първият проект „Реконструкция и преустройство на съществуващ обор с цел изграждане на овцеферма за 320 броя животни” е от ферма в село Малко Търново, община Чирпан. Производствената сграда за овце и агнета ще бъде със закрита площ от 390,90 квадратни метра. В инвестиционното предложение се описва, че в нея ще има разположени различни зони за лактиращите овце, с автоматична лента за храненето им.

Предвидена е изкуствена майка за агнета, доилна зона, чакалня и канал за доячи, както и помещение за съхранение на млякото в хладилен танк. Отглеждането на овцете ще е върху дълбока постеля (слама), която ще се изнася веднъж годишно и предава за наторяване.

Съоръженията за съхранение на фракциите тор ще са с водоустойчив под и стени, които не позволяват проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците. По план е заложено и обособяването на битово помещение със стая за почивка на персонала.

„Изграждане на овцеферма” в Котел е другото инвестиционно предложение от областта. То предвижда изграждане на съвременна животновъдна сграда за отглеждане на 200 овце-майки с месодайно направление и техните приплоди, изградено и оборудвано в съответствие с действащите ветеринарномедицински и зоотехнически изисквания за хуманно отглеждане на животните.

Помещението за животните ще е на площ от 370 кв. метра. Според стопаните тя е напълно достатъчна, защото събирането на всички добити агнета в животновъдната сграда по едно и също време няма да се допуска. След достигане на необходимото живо тегло, те ще се продават на партиди.

Фермерите предвиждат да прилага пасищно-оборно отглеждане върху собствено пасище в района. Животните ще бъдат на паша 190 – 240 дни, а оборно ще се отглеждат само 125 – 175 дни.

Оборно животните ще бъдат върху несменяема постеля, която ще се почиства 2-4 пъти годишно с челен товарач. Помещението ще бъде изградено от непромокаеми, нехигроскопични, гладки, лесни за почистване и дезинфекция материали. За поене на овцете и кочовете ще се използват автоматични поилки.

Допълнителни помещения в проекта са предвидени за стая за отдих със съблекалня за персонала, баня с тоалетна, склад за резервоари и съхранение на вода, помещение за съхранение на ветеринарномедицински препарати.

И за двете инвестиционни предложение има издадено решение на РИОСВ Стара Загора да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда. Проектите са публично достъпни, в 14-дневния законов срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

 

Източник: https://agri.bg/