Подаването на документи е до 10 март, а окончателното разпределение ще стане ясно на 1 юни

До 10 март 2022 г. всички собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, могат да подадат заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Сроковете през март, за които да внимавате

Пасищата се наемат за срок от минимум 5 стопански години, считано от 1 октомври 2022 г. Списъци за индивидуално ползване на общинските имоти по категория и площ се обявяват в общините и кметствата и се публикуват на интернет страницата на общината.

Образците на документите и указания за попълване се предоставят в сградата на съответната Общинска администрация.

В разпределението могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Пасищата се разпределят между стопаните, които имат регистрирани обекти в съответното землище. Вземат се предвид броят и видът на регистрираните животни, както и притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

На правоимащите лица, които отглеждат говеда за производство на месо и животни от автохтонни породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

Производителите, които са одобрени за подпомагане по мерките за биологично земеделие, също имат право за разпределяне до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

Предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.

Останалите неразпределени имоти се дават по възходящ ред, като се започва от лицата с най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област. Протокол за окончателното разпределение на имотите се съставя до 1 юни.

 

Източник: https://agri.bg/