От бранша инициират промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Въпреки че напоследък вниманието ни е насочено към финансовата инжекция, която земеделските производителите очакват по de minimis и Ковид мярката, животновъди съживяват дебатите около един от най-преработваните закони – този за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Слушайте в AgriПодкаст: Открихме как е модерно да се замазват очите на фермерите

Според „Обединени български животновъди“ (ОБЖ) е време за иницииране на някои промени, които биха улеснили работата на животновъдите, както и запазването на някои текстове, важни за тях.

На първо място, браншовите представители настояват в чл.37и от ЗСПЗЗ текстът изцяло да бъде запазен – тоест при разпределението на пасища, мери и ливади предимство да имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.

Техните мотиви са, че животновъд, който съвестно и коректно се е грижил за пасищата, може да продължи да ги ползва с предимство и след изтеклия петгодишен период на договора и да му бъде предоставен за подписване или нов договор, или анекс за продължаване на договорните отношения.

Освен това предоставените общински пасища до края на изтичането на договора са заявявани за подпомагане по директните плащания на площ и съответно са в слой „Площи, допустими за подпомагане“. В началото те може въобще да не са били в този слой. Ако се предоставят на друг ползвател – животновъд, няма да бъде коректно предвид труда и усилията, които е положил предшественикът. 

Не на последно място, от ОБЖ посочват, че животновъдът, който е ползвал пасището, може да е създал и открил животновъден обект по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. На него му е необходима сигурност и постоянна политика от страна на институциите.

Следващото тяхно предложение е във връзка с подаването на Заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ към общините.

Браншът: До земи от държавния поземлен фонд по този ред въобще не се стига и реално не се използват за разпределяне.

Причината за това е, че процедурата за ползването на пасища при разпределение от общините е много дълга и в повечето случаи не се издава последващ протокол и нужните документи (служебни бележки за недостиг на пасища в общината, съседната община и т.н.). В същото време държавните земи се отдават на търгове за една година и се възползват дори хора с по 2-3 коня.   

Ето защо членовете на асоциацията предлагат по същата процедура да се върви едновременно и успоредно с подаване на заявления по чл.37и, ал.5 и чл.99, ал.1 и към областните дирекции „Земеделие“ за разпределение на пасища от Държавния поземлен фонд.

Браншът: Аналогично на разпределението за пасища и мери да бъде добавена процедура за разпределение на обработваеми земи за животновъди.

От ОБЖ дават следния пример: да бъде разпределяна по 20 дка на животинска единица обработваема земя от Общинския поземлен фонд и Държавния поземлен фонд. По този начин по-голямата част от животновъдите, разполагащи с нужната техника, сами ще си набавят фуражите за изхранване на животните в техните стопанства.

Предложението, изпратено до земеделския министър и парламентарната Комисия по земеделие, завършва с предложението в комисията, която се назначава от кмета на общината и разпределя имотите за всяко землище, да участва и представител на браншова организация на животновъдите или представляващият животновъдите за областта – председател на Съвета по животновъдство.

 

Източник: https://agri.bg/