Парите са по 6 мерки от програмата

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,5 млн. лв. (7 442 149,98 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.), съобщиха от пресофиса на фонда.

Гласувайте: Нужни ли са повече пари по Ковид мярката и de minimis?

Подпомагане получават 22 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 349 824,52 лв. по 4 проекта;

– по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 34 578,29 лв. по един проект;

– по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 2 081 862,25 лв. по 4 проекта;

– по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 291 910,50 лв. по един проект;

– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 3 442 033,79 лв. по 7 проекта;

– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 241 940,63 лв. по 5 проекта.

 

Източник: https://agri.bg/