Средствата се отпускат заради увеличените цени на газа

Оранжерийните производители получават държавна подкрепа по схемата de minimis в размер на 3 500 000 лв. за 2022 г. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), съобщиха от пресофиса на фонда.

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

Средствата се предоставят при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1408/2013 г., изменен с Регламент (ЕС) № 2019/316 на Комисията, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор.

Във връзка с покачване на цената на природния газ, земеделските стопани-оранжерийни производители, генерират загуби, които поставят под риск по-нататъшното им оцеляване в неблагоприятна среда. С цел да се минимизира това негативно влияние се предоставя държавна помощ за покриване на част от увеличението на цената на природния газ при отглеждане на зеленчуци (домати и краставици) в оранжерии. Чрез помощта ще се даде възможност на земеделските стопани да се стабилизират икономически и да бъдат запазени като производители на пазара за в бъдеще.

По данни на Агростатистика към аграрното министерство и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), общата площ на отопляемите оранжерии е 2 978 дка, от които оранжериите, отопляващи се на природен газ, са на площ от 2 280 дка. По данни на бранша в момента са заети около 30% от тези площи (684 дка);

Предстои ДФЗ да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗм, които министърът на земеделието трябва да утвърди.

 

Източник: https://agri.bg/