Обърнете внимание на коректно попълнените документи

До края на месец януари текат важни срокове за подаване на документи от страна на земеделските производители.

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

Кандидатствалите по схемата за обвързана подкрепа за картофи, лук и чесън (СЗ – КЛЧ) за Кампания 2021 трябва до 31 януари 2022 г. да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция, съгласно чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

Утвърдените образци на електронен опис на документите са достъпни за изтегляне и попълване на сайта на ДФЗ. Важно е да знаете, че при попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формàта на зададената таблица. 

Попълненият опис по образец се подава на електронен и хартиен носител, придружен от копия на описаните документи.

До последния ден на януари и тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще бъдат компенсирани за част от производствените разходи за отглеждане на тютюн. Заради засушаването и високите цени на газа ще се подпомагат активните тютюнопроизводители, които са реализирали продукцията си за 2020 г. и са вписани в регистъра през 2021 г.

Бюджетът по схемата е 3 млн. лв., а определената ставка – 120 лв./дка. „Общият размер на предоставените на едно лице помощи не може да надхвърлят левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни финансови години“, обръщат внимание от ДФ „Земеделие”.

Допустимите за финансиране тютюнопроизводители ще получат субсидиите си до 28 февруари 2022 г.

Заявления за подпомагане се приемат в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, както и по седалището на юридическото лице. Може да се запознаете с указанията ТУК.

 

Източник: https://agri.bg/