Вижте Индикативния график за директните плащания в земеделието до края на юни 2022 г.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) публикува индикативния график за плащанията към земеделските стопани през следващите шест месеца по схемите и мерките на директни плащания за Кампания 2021. Предвидените плащания са за почти 1 млрд. лева.

Вижте графика ТУК

Първите оторизации за тази година ще бъдат направени в края на месец януари, когато ще се преведат вторите траншове по схемата за преходната национална помощ за говеда (ПНДЖ 1) и схемата за овце майки и кози майки (ПНДЖ 3).

В Индикативния график е записано, че през месец февруари 2022 г. ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ с направленията с животни, а останалите направления по мярката, ще се извършат през месец април 2022 г.

По схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” плащанията, заложени в Индикативния график, ще стартират в началото на март, като преводите по 7-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до средата на месеца. Важно уточнение е, че до края на януари стопаните доказват с документи произведената и реализирана продукция.

Тютюнопроизводителите ще получат субсидиите си в средата на месец март. В края му ще бъдат наредени и средствата по Схемата за преразпределително плащане (СПП) с бюджет от над 108 млн. лв.

Според Индикативния график, през месец април 2022 г. се предвижда оторизация по схемата за зелени директни плащания, за протеинови култури и специалното плащане за култура памук.

По мярка 11 „Биологично земеделие“ плащанията ще се извършат в периода 15 април – 20 май при условие, че към 28 февруари 2022 г. е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от земеделското министерство.

Оторизациите по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите”, както и окончателното плащане по мярка 13 ще се извършат през май, пише в Индикативния график.

До средата на юни 2022 г. ще се извърши доплащането по СЕПП и схемите за млади и дребни земеделски стопани.

 

Източник: https://agri.bg/