Целият инвестиционен процес по създаването на възобновяеми енергийни източници, е представен във видеоурок

Възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в земеделието са представени във видео от онлайн семинар на Национална служба за съвети в земеделието и и Русенски университет „Ангел Кънчев“

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

За мястото на „зелената икономика” в селското стопанство говори проф. Николай Найденов. От лекцията му ще се запознаете с ползите и предимствата на ВЕИ. Ще научите също какви са стратегиите за управлението им и какви са видовете фотоволтаични системи.

Във видеото подробно са описани етапите на инвестиционния процес и различни източници за финансиране на фотоволтаични системи.

Такива например за бенефициентите в селските райони могат да бъдат различни проекти по инвестиционните мерки 4.1 и 4.1 или подмярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяване и развитие на неселскостопански дейности”, както и по подмерки 6.1 и 6.3. Други възможности за финансиране предлага и оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” по приоритетни оси 2 и 3.

Проф. Найденов описва детайлно какви характеристики на подобен бизнес проект ще са ключови при оценката за финансиране от Държавен фонд „Земеделие”. В края на лекцията има и дискусионна част с въпроси от фермери.

Вижте повече във видеото.

 

Източник: https://agri.bg/