Допустимите за подпомагане стопанства вече ще се делят на малки, средни и големи, затова и подпомагането от 2023 г. ще е различно

Отдавна се говори, че ще бъде намален интензитетът на помощта по досегашната мярка 4.1 за инвестиции в стопанствата, която ще продължи да се прилага и в новия програмен период. С колко точно обаче, става ясно от проекта на интервенция, публикуван на страницата на Министерството на земеделието. Вариантът бе обсъден на Тематична работна група в края на миналата година и още не е окончателен, тъй като браншът има своите притеснения.

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Новото от 2023 г. е, че земеделските стопанства, допустими за подпомагане, се разделят на три вида според стандартния производствен обем (СПО):

•    Малко стопанство със СПО от над 8 000 до 30 000 евро включително;
•    Средно стопанство със СПО от над 30 000 до 170 000 евро включително;
•    Голямо стопанство със СПО от над 170 000 евро.

Средните и големите стопанства трябва да имат история като земеделски производители от поне 36 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период. За малките стопанства този срок е намален на най-малко 12 месеца.

Минималният СПО на земеделското стопанство се запазва – над 8 000 евро. Допустими за подпомагане са също групи и организации на производители, както и кооперативни обединения.

А ето и как се определя самият интензитет на финансовата помощ?

•    До 45 % от общия размер на допустимите за подпомагане разходи за малки стопанства;
•    До 35 % за средни стопанства;
•    До 25 % за големи стопанства.
•    До 50 % за групи и организации на производители и кооперативни обединения.

Финансовата помощ може да нарасне с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, определени в анализа към Стратегическия план. Това увеличение обаче не се прилага за инвестиции, свързани със закупуване на земеделска техника.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро, а максималният размер варира:

•    За малки стопанства за периода на прилагане на интервенцията и за един проект – до 125 000 евро. Пак толкова е и когато се инвестира в техника;
•    За средни стопанства – до 250 000 евро. За закупуване на техника обаче сумата намалява до 125 000 евро;
•    За големи стопанства – до 500 000 евро, а за инвестиции в земеделска техника – до 250 000 евро

В рамките на интервенцията е допустимо предоставянето на авансова плащане в размер до 50% от одобрените разходи. Предвидено е и целево подпомагане за дейности, определени в анализа като приоритетни, но какви са те, не са дадени повече подробности.

 

Източник: https://agri.bg/