Земеделските стопани могат да се обърнат към Националната служба за съвети в земеделието за бизнес планове по подмярка 6.3 от ПРСР

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ провокира интереса на земеделските стопани от Добричка област. „Отчитаме голям интерес към изготвянето на бизнес планове и проектни предложения“, съобщи Маринела Георгиева, ръководител на териториалния офис на НССЗ в Добрич. За да получат безплатната услуга, желаещите земеделски стопани трябва да подадат заявления в местната служба на НССЗ не по-късно от 23 февруари. 

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

През изминалата 2021 г. експертите от Националната служба в Добрич организираха 28 изнесени приемни във всички добруджански общини, на които успяха да разяснят какви са критериите за допустимост по подмярка 6.3. „Освен изготвянето на бизнес планове на всички, желаещи финансова подкрепа по подмярката, ние продължаваме с нашата консултантска дейност. В момента е отворен и прием по подмярка 6.1, по която ние оказваме експертна помощ“, подчерта Маринела Георгиева.

Земеделските стопани от Добричка област могат да разчитат на различни пакети консултации, чрез които да получат обучения по опазване компонентите на околната среда, извършване на безплатен анализ на почвите и тяхната запасеност с азот, фосфор, калий и изследване на pH. Всичко това се прави безплатно от офисите на НССЗ, уточни още ръководителят на областния офис.

През настоящата година в Добрич ще бъде организиран безплатен 150-часов курс за земеделските производители. Това ще се случи в рамките на спечеления от службата проект по мярка 1 “Обучение на земеделски стопани“.  „Друго важно и очаквано събитие през 2022 г. е разкриването на мобилни общински офиси към Националната служба за съвети в земеделието. В цялата страна те ще бъдат 50 и ще консултират фермерите в по-отдалечените населени места“, допълни Маринела Георгиева.

 

Източник: https://agri.bg/