Отговорите бяха дадени на онлайн семинар, организиран от ОИЦ – Добрич

Над 30 заинтересовани лица са се запознали с условията за кандидатстване по подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Това стана на виртуална информационна среща, организирана от ОИЦ – Добрич.

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

По подмярката за млади фермери ще се финансират проекти на земеделски стопани на възраст между 18-40 години, съобщи експертът Михаела Козовска.

Допустими кандидати са физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани по Търговския закон, чийто икономически размер на стопанства им е в границите на 8 000 евро – 16 000 евро, измерено в стандартен производствен обем (СПО).

Важно условие за допустимост е кандидатите да притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост. Ако те не притежават такива, също могат да кандидатстват при условие, че заложат в бизнес плана преминаване на обучения, за да отговорят на изискванията за допустимост.

При кандидатстването се подава бизнес план, който задължително включва увеличаване на икономическия размер на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО и поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лв. Максималния срок за изпълнение на плана е 5 години, считано от датата на сключване на административния договор.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидати е 25 000 евро, разпределена на две плащания. Първото плащане от 12 500 евро се извършва до два месеца след сключване на административния договор.

Второ плащане в размер на 12 500 евро при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели. Крайния срок за кандидатстване е до 17,30 ч. на 28 февруари.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е насочено към стопанствата в размер от 2000 до 7999 СПО. По подмярката могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци, еднолични дружества с ограничена отговорност и кооперации, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Финансовата помощ за един кандидат е не повече от 15 000 евро и ще се изплаща на два транша. След одобрение и сключване на договор се предоставят 10 000 евро. Второто плащане от 5 000 лв. е след извършена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за установяване на точното изпълнение на бизнес плана. 

Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години при одобрен бизнес план, включващ увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с 2 000 евро СПО, поне една инвестиция от минимум  700 лв., постигане на поне един специфичен за стопанството резултат и преминаване на обучение относно опазване на околната среда в земеделието. Проектни предложения по подмярка 6.3 ще се приемат до 17,30 ч. на 02 март.

Кандидатстването и по двете подмерки се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020 на https://eumis2020.government.bg с използването на валиден Квалифициран електронен подпис.
Всички кандидати могат да искат разяснения по документите и условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

 

Източник: https://agri.bg/