Има възможност за по-добро насочване на подпомагането към тези, които се нуждаят най-много от него, твърдят от ЕК

В редица държави членки директните плащания, получавани от по-малките земеделски стопанства, остават под или едва около средния национален доход. Това показва доклад на ЕК, който дава оценка на изпълнението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014-2020 г.

Гласувайте: Каква е изминаващата 2021 г. за вас?

Тъй като съвпада с одобряването на ОСП за следващия програмен период, докладът ще залегне в основата на оценката на Стратегическите планове. Според него няма доказателство, че текущите разпоредби насочват подпомагането именно към истинските земеделски стопани. Неслучайно за в бъдеще ще има определение за активен фермер.

Анализът за разпределение на подпомагането показва, че 20% от бенефициерите получават 80% от директните плащания. Това повдига въпроси относно справедливото насочване на директните плащания. Фактор е разпределението, а в някои държави членки концентрацията на собствеността върху земята.

ЕК: Около половината от всички бенефициери са много малки земеделски стопанства, обработващи по-малко от 5 ха.

Наблюденията сочат, че за периода 2014-2020 г. директните плащания са преразпределени в значителна степен към по-дребни земеделски стопани и към райони с природни ограничения. От 2017 до 2019 г. плащанията на хектар на фермерите от най-малката категория – със стандартна продукция под 8000 евро, се увеличиха с 18% в сравнение с 2011-2013 г.

Директните плащания и подпомагането за развитие на селските райони са близо 50% от доходите на земеделските стопани в планинските райони, като финансирането по ОСП прави жизнеспособни фермерите в най-отдалечените места. Въпреки това високото ниво на общо подпомагане на доходите в планинските райони не компенсира разликата спрямо непланинските. 

ЕК: Има възможност за по-добро насочване на подпомагането към тези, които се нуждаят най-много от него.

Лошите условия на труд за сезонните работници в земеделието водят до призиви плащанията по ОСП да се обвържат със спазването на трудовото законодателство. Ето защо през новия програмен период се въвежда така наречената социална условност, които стопаните ще трябва да спазват, за да получат всичките си директни плащания.

Въпреки че разликата между доходите в земеделието и средното възнаграждение в икономиката като цяло намалява, тя остава значителна. Това вреди на привлекателността на земеделието като професия и намалява приемствеността между поколенията, заключават от Комисията.

 

Информационната кампания „ОСП работи за нас: Гледай напред“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Източник: https://agri.bg/