Европейската комисия публикува нова стратегия, фокусирана върху постигането на добро здраве на почвата до 2030 г. Опазването на почвата е в основата на работата и инициативите на много фермери, независимо от методите на производство; конвенционален или органичен (биоземеделие).

На европейско ниво голям набор от политики на ЕС вече пряко и косвено засягат здравето на почвата и се насочват към опасностите, свързани с този изключително ценен природен ресурс. Наред с други, Общата селскостопанска политика (ОСП), Рамковата директива за водите, Директивата за нитратите, Директивата за устойчива употреба на пестицидите и Директивите за природата са някои примери.

Именно заради това от европейските фермерски организации Copa и Cogeca очакват повече разяснения за това как включването на нови мерки, като например Закона за здравето на почвите, ще допълни вече съществуващия набор от инструменти, предоставяйки изчерпателни и конкретни средства за действие за фермерите и земеделските производители. – кооперации.

Характеристиките на почвата в ЕС се различават значително и поради това е трудно да се установят общи стандарти за качество на почвата в целия ЕС и мерки за справяне с заплахите за почвата. Поради това е важно да се признаят разликите в регионалните и национални условия при всякакви по-нататъшни действия. Въпреки че стратегията за почвите признава значението на субсидиарността за постигане на поставените цели, от съществено значение е това да не са празни думи; и че земеделските стопани и горските стопани от целия ЕС не са наказани.

Copa и Cogeca приветстват включването в тази стратегия на интересни решения в областта на селското стопанство по отношение на подкрепата за наблюдението на състоянието на почвите, приоритета на изследванията на иновативни технологии за справяне с деградацията и обеззаразяването на почвите и инициативата за публикуване на ръководство за възможностите за финансиране за опазване и устойчиво управление на почвите до 2022 г.

Copa и Cogeca признават предложеното прилагане на инструменти като сертификати за здравето на почвата и определяне на замърсени почвени участъци, които може да се разглеждат като подпомагащи възстановяването на почвата в Европейския съюз; Комисията обаче трябва да гарантира, че всички предложени инструменти представляват добавена стойност и вместо това не увеличават произволната бюрокрация за държавите-членки, земеделските стопани и лесовъдите.

Тъй като е от съществено значение целите, определени и заложени в стратегията за почвите, да бъдат научно обосновани, приветстваме желанието на Комисията да подготви оценка на въздействието през следващите месеци, за да оцени наистина как Законът за здравето на почвите ще повлияе на производителността на европейските фермери и лесовъди.

 

Източник: https://selo.bg/