Инвестиционните посредници са оптимистични за дейността си до края на годината. Това се подкрепя и от постигнатото през ноември. Тогава оборотът на „Българска фондова борса“ се увеличи с 47.30%  до 65.32 милиона лева спрямо октомври. 

 

Брокерите завършиха третото тримесечие със спад в реализирания от тях брой сделки и оборот от търговия с облигации на „БФБ-София“. Прогнозите им тогава също се сбъднаха. Спрямо второто тримесечие и двата показателя – отчетеният брой и реализираният оборот от търговия с облигации бяха по-малко. Това пише в изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания“, в което експертите на финансовото министерство представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност.
Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти на БФБ през третото тримесечие бе по-голям с 12.2% спрямо второто, но оборотът отбеляза лек спад. Според инвестиционните посредници  броят реализирани сделки с акции на БФБ ще нарасне, докато този с облигации ще остане без промяна. Според тях общият брой нови емисии акции и облигации, листнати на фондовата борса ще бъде по-висок през последното тримесечие на годината.

 

В периода между юли и септември броят на новите емисии финансови инструменти бе значително по-висок спрямо година по-рано, както и спрямо второто тримесечие, поради стартиралия през юли нов сегмент, в който броят на новите емисии бе 90. Новите емисии акции на сегмент Standard бяха две при една за цялото полугодие преди това, а на облигации съответно 5 през третото тримесечие при общо две между януари и юни. С това като цяло позитивните очаквания на посредниците по отношение на новите емисии акции и облигации, листнати на БФБ за третото тримесечие, се оправдаха.
Прогнозите са, че конкуренцията в сегмента за свободните пари ще се повиши по-осезаемо. Причината е в липса на много алтернативни, различни от депозити, опции за спестяване, и близки до нулата лихвени проценти по депозитите за домакинства и отрицателни лихвени проценти за нови депозити на фирми в лева.

 

 

Източник: https://www.banker.bg/