Правилата за вътрешен контрол засягат капитала, ликвидността, собствеността, структурата на финансиране, продуктите и договорите за клиентите

От 31 декември Българската народна банка ще прилага преработени насоки на Европейския банков орган, чиято цел е да хармонизират правилата, процесите и механизмите за вътрешно управление на кредитните институции. Банките трябва да прилагат насоките, като ги внедрят във вътрешните си правила, процеси и системи, съгласно Закона за кредитните институции.

Българска народна банка ще уведоми Европейския банков орган (ЕБО) за решението си да прилага настоящите насоки, съобщи пресцентърът на централната банка.

В новите насоки е залегнало становището на ЕБО за подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор, както и правото на Евросъюза да ги прилага в дадена област. За целта банките трябва да съобразят правилата си за управление, които засягат организационната им структура, като преценят всички рискове, на които са изложени или могат да бъдат изложени.

За подходящото прилагане на регулаторните изисквания и насоките, вътрешният контрол трябва да се следи дали се спазва принципът на пропорционалност в размера на общото балансово число на институцията и на включените в обхвата на нейната пруденциална консолидация дъщерни предприятия.

При спазване на изискванията на насоките трябва да се имат предвид географското присъствие на банката и размерът на нейните операции в рамките на всяка юрисдикция.

Надзорът на банковия регулатор ще следи дали дадена банка прилага рискова стратегия, като оценява съотношението на капитала и ликвидността, собствеността, структурата на финансиране, както и видовете клиенти – дали те са корпоративни, институционални, малки предприятия, публични субекти или дребни клиенти.

Ще се оценява и сложността на продуктите и договорите, които им се предлагат.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Кирилова
Източник: https://www.investor.bg/