Нов продукт в портфолиото на Групата на „Българска банка за развитие“ ще подпомага представителите на уязвими групи, които искат да стартират собствен бизнес. Дружеството ще отпуска заеми на фирми и самонаети лица, включително на безработни, младежи и хора с увреждания, съобщиха от кредитната институция. Продуктът е насочен в подкрепа и на социални предприятия (т.нар. бизнеси с мисия).

 

Дъщерното дружество „ББР Микрофинансиране“ е сключило гаранционно споразумение за ползване на портфейлна гаранция с таван на загубите за микрофинансиране с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фондът на фондовете). Ресурсът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

 

Програмата ще даде възможност на малките и средните предприятия у нас (стартиращи и развиващи своята дейност) да ползват инвестиционен или оборотен кредит до 50 000 евро (97 791 лв.) при облекчени условия и с 25% по-ниски лихвени проценти спрямо стандартните условия, предоставяни от финансовата институция.

 

Срокът за погасяването му е по-дълъг спрямо подобни продукти на финансовия пазар.

 

Гаранционният ресурс по програмата на „ББР Микрофинансиране“ е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни получатели се очаква да достигне 5 млн. лева.

 

С подкрепата ще се подобри достъпа до финансиране на стартиращи и социални предприятия, както и подпомагане на социалното предприемачество, в придобиването на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността.

 

Сред най-важните блага, създавани от тези компании, е социалният капитал – решаване на обществени проблеми, откриване на работни места, като едновременно с това се получава и приход за предприемача, отбелязват от „Българска банка за развитие“. Социалните предприятия разработват и прилагат иновации,  стимулиращи  социалното и икономическото развитие, предлагат нови стоки и публични услуги  и променят стереотипите в пазарната и непазарната среди. Новият продукт на „ББР Микрофинансиране“ е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми.

 

Автор
Евгений Натов

Източник: https://www.banker.bg/