Според агенцията сделката с активите на ЧЕЗ Груп в България ще се отрази добре на компанията

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на „Еврохолд-България“ ВВВ- със стабилна перспектива, съобщава дружеството чрез сайта x3news.com.

Агенцията изразява очакване за общ положителен ефект от сделката за придобиване на българския бизнес на ЧЕЗ Груп и добавяне и на направление енергетика към дейностите на компанията.

Застрахователната дейност е водеща за дружеството. Нетната стойност на инвестицията към 30 юни 2021 г. е в размер на 518,9 млн. лева, посочват от БАКР.

В становището на БАКР се посочва, че сумата на балансовото число запазва постоянно поддържаната от компанията (последните десет години) възходяща посока на изменение, като за 2020 г. е отчетен ръст от 8,2% на годишна база. За първите 6 месеца на годината увеличението достига 8,7% на годишна база.

На индивидуална основа дружеството реализира нова, висока по размер нетна загуба от дейността си за 2020 г. – в размер на 16,8 млн. лева (след 14,6 млн. лева за 2019 г.), а за полугодието на 2021 г. е формирана текуща загуба от 12,4 млн. лева (7,2 млн. лева за аналогичен предходен период).

Резултатът остава под значителното влияние на поддържаните в последните две години ниски нива на печалби от операции с финансови инструменти и преоценки, но е и под ефект от продължаващо нарастване на разходите за лихви – с 22,3% на годишна база за първото полугодие на 2021 г. (и достигнат размер до близо 10 млн. лева) след ръст от 8,2% за 2020 г.

Структурата на актива на „Еврохолд България“ АД остава без промени, доминирана в много висока степен от инвестициите в дъщерните му предприятия, остващи с дял в актива от над 99% в последните две години и половина, допълва се в становището.

В структурата на пасива с най-голям и увеличаващ се в периода на преглед дял в задълженията продължават да са тези по облигационни заеми (от 51,4% в края на 2019 г. до 63,1% в края на юни 2021 г.), като стойността им нараства със значителните 42,6% на годишна база за 2020 г. (или с 58,2 млн. лева в абсолютна стойност).

БАКР посочва, че „Еврохолд“ поддържа стабилно ниво на паричните средства и еквиваленти, увеличава вземанията си главно по линия на застрахователния бизнес на групата, както и стойността на финансовите си активи. Разраства се и застрахователният бизнес.

БАКР посочва още, че се увеличава значително кредитната зависимост на дружеството – до 3,09 към края на юни т.г. като ефект от едновременните увеличение в размера на привлечения кредитен ресурс и понижение в стойността на собствения капитал.

Общата задлъжнялост също се увеличава, като достига стойност от 0,88 към края на юни, като същевременно намалява покритието на лихвите като пряк ефект.

Дружеството обаче поддържа стабилна ликвидност, заключава БАКР.

 

Източник: https://www.investor.bg/