Спрямо първото тримесечие на годината повишението на икономиката е 0,6%, показват данни на НСИ

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нарасна с 9,9% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо година по-рано. Това показват сезонно изгладените данни (преизчислени и допълнени) на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. Отчетеното повишение е най-голямото от последните 30 години. Според експресната оценка ръстът бе 9,6%.

Спрямо първото тримесечие на годината ръстът на икономиката е 0,6% (при 0,4% в експресните оценки).

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31,167 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4513 лв. от стойностния обем на показателя.

 

 

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 26,951 млрд. лв. по текущи цени, отчитат от НСИ. Това е ръст от 8,4% на годишна база, който се дължи основно на увеличението при търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство – 21,4%; професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности – 4,5%; финансови и застрахователни дейности – 2,9%; селско, горско и рибно стопанство – 0,9%; държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа – 0,8%; операции с недвижими имоти – 0,5%; създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения – 0,3%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с увеличение от 12,2% и крайното потребление с увеличение от 6,2%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20,4%, а вносът – с 28,4% в сравнение с второто тримесечие на 2020 г., показват още данните на НСИ.

 

 

През второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3,6% и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,8 процентни пункта до 27,2%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до ниво от 69,2% при 68,4% през съответния период на предходната година.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление – 78,9%. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,7% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонно изгладените данни през второто тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0,6%, брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0,4%.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 2%, а бруто капиталообразуването – с 0,5%.

Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 0,5%, а вносът на стоки и услуги – с 0,9%.

 

 

По статията работиха: Ралица Пейчева, редактор Елена Илиева

 

Източник: https://www.investor.bg/